2. Fond for vurderingsforskjeller

Sammendrag

Formålet med krav om avsetning til fond for vurderingsforskjeller etter regnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4, er å bidra til at eierselskapets utbyttegrunnlag ikke blir påvirket av at investeringen vurderes etter et annet vurderingsprinsipp (egenkapitalmetoden) enn det som ville følge av generelle vurderingsregler. Bestemmelsen i regnskapsloven § 5-17 tredje ledd nr. 4 medfører en begrensning i selskapenes adgang til å dele ut utbytte som går lenger enn dette formålet skulle tilsi ved at andre utdelinger enn utbytte ikke kommer til fradrag i resultatandelen som skal avsettes til fondet.

Departementet mener at beslutninger om utdeling i selskapene ikke bør påvirkes av den regnskapsmessige behandlingen av investering i datterselskap. Etter departementets syn bør heller ikke eventuell utbyttebegrensning påvirke valg av vurderingsprinsipp i de tilfeller der egenkapitalmetoden er valgfri for den regnskapspliktige (små foretak og datterselskap som ikke konsolideres). Ut fra dette hensynet bør egenkapitalmetoden være nøytral i forhold til de generelle vurderingsreglene når det gjelder adgangen for selskapene til å dele ut utbytte. De høringsinstanser som har uttalt seg støtter departementets forslag i høringsnotatet om ut fra dette å åpne for at også andre utdelinger enn utbytte skal komme til fradrag ved beregning av resultatandelen som skal inntektsføres etter egenkapitalmetoden. Departementet foreslår at også andre utdelinger enn utbytte skal komme til fradrag ved beregning av resultatandelen som skal inntektsføres etter egenkapitalmetoden.

Departementet viser til at ingen høringsinstanser har hatt innvendinger mot forslaget i høringsnotatet om å relatere virkemåten til fond for vurderingsforskjeller til beholdninger snarere enn inntektsstrømmer. Departementet legger på samme måte som i høringsnotatet vekt på at dette vil gi en bedre beskrivelse av fondets virkemåte. Departementet går i tråd med dette inn for at fond for vurderingsforskjeller skal være lik en positiv differanse mellom investeringens balanseførte verdi og dens anskaffelseskost.

Departementet legger til grunn at beregningen av fond for vurderingsforskjeller etter § 5-17 tredje ledd nr. 4, skal gjøres separat for hver investering.

Etter forskrift 16. desember 1998 nr. 1236 om overgangsregler til lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 6 første ledd, skal forskjellen mellom balanseført verdi av investeringer i tilknyttet selskap, felles kontrollert virksomhet og datterselskap i inngående balanse 1. januar 1999 og balanseført verdi av tilsvarende investeringer 31. desember 1998, føres mot fond for vurderingsforskjeller. Dette gjelder likevel ikke investeringer som for regnskapsåret 1998 er vurdert etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden. Ved en endring av regnskapsloven § 5-17 nr. 4 om fond for vurderingsforskjeller som foreslått i proposisjonen her, vil ikke denne overgangsregelen være strengt nødvendig. Departementet mener imidlertid at det bør tas hensyn til regnskapspliktige som har innrettet seg etter overgangsregelen, og legger derfor ikke opp til å endre realiteten.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til departementets forslag, jf. forslaget til endringer i regnskapsloven § 5-17 tredje ledd.