11. Spørsmål om å utvide adgangen til å ta i bruk ekstraordinære etterforskningsmetoder i saker etter straffeloven kapittel 8 og 9

11.1 Sammendrag

Straffeprosessloven §§ 202 b og 202 c regulerer politiets adgang til å foreta teknisk sporing, dvs. å plassere elektronisk peileutstyr på et objekt for å lokalisere hvor det befinner seg. Denne typen sporing kan besluttes når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling som kan straffes med fengsel i hhv. 5 eller 10 år eller mer, avhengig av hvor inngripende sporingen er.

Straffeprosessloven § 210 b regulerer adgangen til å pålegge noen som i fremtiden vil komme i besittelse av en ting som antas å ha betydning som bevis, å utlevere tingen til politiet. Bestemmelsen innførte et vilkår om strafferamme på fengsel i 5 år eller mer.

Ny § 130 a i straffeprosessloven åpner for at et vitne skal kunne forklare seg anonymt. Vilkårene for anonym vitneførsel er strenge.

Overvåkningssentralen har foreslått å utvide politiets adgang til å foreta teknisk sporing og gi utleveringspålegg fremover i tid ved at strafferammekravene i §§ 202 b, 202 c og 210 b ikke skal gjelde hvor noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som rammes av straffeloven kapittel 8 og 9. Overvåkningssentralen mente at lovreguleringene hadde ført til en innsnevring av adgangen til å benytte disse metodene.

Overvåkningssentralen foreslo dessuten at straffeprosessloven § 130 a om anonym vitneførsel burde utvides til også å gjelde i saker etter straffeloven kapittel 8 og 9 og saker etter eksportkontrolloven § 5.

Departementet foreslo etter dette å endre straffeprosessloven §§ 202 b, 202 c, og 210 b som foreslått av OVS, men fremholdt at adgangen til anonym vitneførsel bør forbli en snever unntaksregel. Spørsmålet om å utvide anvendelsesområdet for reglene om anonym vitneførsel burde vurderes på nytt som ledd i etterkontrollen av ordningen.

Høringsinstansene er delt i synet på forslagene. Flere høringsinstanser tar ikke stilling til realiteten i forslagene, men mener at forslagene bør stilles i bero inntil Straffelovkommisjonen, Lund-utvalget og Pedersen-utvalget har utredet spørsmålene og fremmet sine forslag.

Slik saken står, har departementet lagt stor vekt på at bl.a. riksadvokaten og Lund-utvalget frarår å endre loven nå. Departementet har derfor kommet til at det ikke nå vil fremme forslag til Stortinget om utvidet metodebruk, men vil vurdere dette som ledd i oppfølgningen av utvalgsarbeidene som er nevnt ovenfor.

11.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, er enig med Regjeringen om ikke på nåværende tidspunkt å forsere det utvalgsarbeid som er igangsatt om politiets metodebruk (Lund- og Pedersen-utvalgene). En slik vurdering bør nettopp foretas ved vanlig lovforarbeid og med nødvendig tid. Endelig mener flertallet det er nødvendig nå å konsentrere innsatsen gjennom de tillatte metoder og gjøre disse effektive før eventuelle nye vurderes.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet registrerer at Regjeringen på det nåværende tidspunkt ikke vil gå inn på vurdering av politiets metodevalg. Disse medlemmer stiller seg undrende til en slik passiv holdning, og viser i den anledning til innspill fra Politiets Fellesforbund og Politiets Sikkerhetstjeneste som begge savner forslag om å åpne for romavlytting.

Disse medlemmer viser videre til Innst O. nr. 3 (1999-2000) hvor en samlet justiskomité uttalte at

"…spørsmålet om romavlytting vil kunne komme opp til politisk behandling innen rimelig tid, og (komiteen) ber departementet vurdere romavlytting dersom kriminalitetsutviklingen og erfaringer fra nye metoder tilsier det."

Disse medlemmer mener at det som skjedde i USA den 11. september 2001 viser at det finnes mennesker som ikke skyr noe middel for å skade andre. Disse medlemmer mener derfor at vår lovgivning må endres slik at vi på enhver lovlig måte, forebygger at tilsvarende eller lignende angrep skal finne sted her i landet.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen foreta nødvendige lovendringer slik at romavlytting kan benyttes i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold relatert til straffeloven §§ 147 a og 147 b."