Sammendrag

Regjeringen legger i proposisjonen frem:

 • Forslag om endringer i lovbestemte beløpsgrenser

 • Forslag om endringer i reglene om fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (FoU)

 • Forslag vedrørende arbeidsgivers dekning av ansattes helseutgifter

 • Forslag om endringer i skogavgiftsordningen

 • Forslag om endringer i jordbruksfradraget

 • Forslag om særregel for livsforsikringsselskap med hensyn til skattemessige konsekvenser av regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom

 • Forslag om innstramming i reglene om særfradrag for usedvanlig store utgifter ved sykdom

 • Forslag om innstramming i reglene for skattefri dekning av kost, losji og reise ved arbeidspendling mellom utlandet og Norge

 • Forslag om endringer i merverdiavgiftslovgivningen

 • Forslag om å gi Statens Innkrevingssentral særnamsmannskompetanse og utvidet motregningsadgang ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn

 • Forslag om å avvikle plikten til å registrere småbåter i det sentrale småbåtregisteret

 • Forslag om å oppheve ordningen med personlige stedfortredere for medlemmene i Oljeskattenemnda

 • Omtale av og forslag om endring av beskatningen av kraftforetak

 • Omtale av departementets lempningspraksis etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

 • Omtale og vurdering av en "lønnstilskuddsordning" for fergerederier

 • Omtale av en forskriftsendring vedrørende boligsparing med skattefradrag for ungdom (BSU)

 • Omtale av forslag om å redusere ligningstakstene for boligeiendommer og fritidseiendommer.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ranveig Frøiland, Svein Roald Hansen, Tore Nordtun, Torstein Rudihagen og Hill-Marta Solberg, fra Høyre, Svein Flåtten, Torbjørn Hansen, Heidi Larssen og Jan Tore Sanner, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, lederen Siv Jensen og Per Erik Monsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Øystein Djupedal, Audun Bjørlo Lysbakken og Heidi Grande Røys, fra Kristelig Folkeparti, Ingebrigt S. Sørfonn og Bjørg Tørresdal, fra Senterpartiet, Morten Lund, fra Venstre, May Britt Vihovde, og fra Kystpartiet, Steinar Bastesen, viser til at den 20. november 2002 avga Budsjett-innst. S. I (2002-2003), Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003) og Innst. O. nr. 19 (2002-2003). Komiteen viser til at disse innstillingene ble sendt tilbake til finanskomiteen av Stortinget og Odelstinget 26. november 2002, etter at det ble inngått budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 22. november 2002. Budsjettavtalen er inntatt i Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 (2002-2003) punkt 2.1.

Komiteen avgir denne innstillingen til erstatning for Innst. O. nr. 19 (2002-2003). Komiteen har i dag også avgitt tilleggsinnstillinger til Budsjett-innst. S. I (2002-2003) og Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003).

Komiteen viser til at budsjettavtalen innebærer følgende endringer i forhold til Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg når det gjelder lovendringer:

 • satsen for minstefradrag økes fra 23 pst. til 24 pst., se punkt 21.15 nedenfor,

 • avskrivningssatsen i saldogruppe d økes fra 15 pst. til 20 pst., se punkt 21.2 nedenfor,

 • regjeringspartiene støtter ikke Regjeringens forslag om innstramming i reglene om særfradrag for usedvanlig store utgifter ved sykdom, se kapittel 8 nedenfor, og

 • endringer i rederiskatteordningen, se punkt 21.17 nedenfor.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet innebærer at Fremskrittspartiet gir subsidiær støtte til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2003 med de endringer som fremgår av avtalen.