11. Forslag om å gi Statens Innkrevingssentral særnamsmannskompetanse og utvidet motregningsadgang ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn

Sammendrag

Departementet foreslår at Statens Innkrevingssentral (SI) gis særnamsmannskompetanse til bruk i innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn, samt forhøyet avgift ilagt ved betaling etter forfall (tilleggsavgift). Lovhjemmel foreslås tatt inn i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven som ny § 5a første ledd. Dette lovforslaget er for øvrig omtalt i St.prp. nr. 1 (2002-2003).

Departementet foreslår videre at SI skal kunne motregne årsavgift og tilleggsavgift i tilgodebeløp på skatt etter reglene i skattebetalingsloven, jf. forslag til ny § 5a annet ledd i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven. Forslaget innebærer at det for ubetalt årsavgift og tilleggsavgift etableres en utvidet motregningsadgang utover det som følger av de alminnelige motregningsregler.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til forslaget til motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 5a.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at det isolert sett er god sammenheng i at SI får særnamsmannskompetanse ved innfordring av ubetalt årsavgift på samme måte som SI har slik kompetanse for andre innfordringsformål.

Disse medlemmer mener imidlertid også at det bør tas opp til bredere vurdering hvorvidt SI bør ha særnamsmannskompetanse i det hele tatt.