2.1 Fradrag for fagforeningskontingenter

Sammendrag

Regjeringen foreslår å heve fradrag for kontingent til fagforening og yrkes- og næringsorganisasjon til 1 100 kroner med virkning fra og med inntektsåret 2003. Samtidig foreslås at fradraget blir et eget fradrag, det vil si at samordningen med fradraget for gaver til frivillige organisasjoner opphører.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, slutter seg til forslaget til endring av skatteloven § 6-19 annet ledd fjerde punktum.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, slutter seg til forslaget om endring av skatteloven § 6-20 fjerde ledd annet punktum.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti finner få grunner til å skille mellom gaver til organisasjonene og fagforeningskontingenten. Disse medlemmer ser dette som et utslag av at Regjeringen ikke ønsker å øke fradraget for fagforeningskontingent i takt med fradraget til andre frivillige organisasjoner.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet mener fradraget for fagforeningskontingent og gaver til frivillige organisasjonen bør heves til det nivå det var før regjeringen Bondevik I fikk flertall for å redusere fradraget fra 1 800 til 900 kroner. For 2003 vil disse medlemmer foreslå å øke fradraget til kr 1 350.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 6-19 annet ledd fjerde punktum skal lyde:

Fradrag kan enten gis med inntil 1 350 kroner eller med inntil to promille av samlet utbetalt lønn.

§ 6-20 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

Fradrag kan samlet gis med inntil 1 350 kroner eller med en forholdsmessig del av dette beløpet når fradragsberettiget kontingent er betalt for bare en del av inntektsåret.

§ 6-50 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne paragraf og fagforeningskontingent med til sammen 1 350 kroner årlig.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003."

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker et enklere skattesystem og foreslår i forbindelse med dette at fradragsmulighetene for fagforeningskontingent fjernes. Disse medlemmer viser til at dette maksimalt utgjør en skatteskjerpelse på 252 kroner i forhold til dagens regler. Samtidig vil denne fjerningen bety en forenkling både for skatteyter, arbeidsgiver, fagforening og ligningskontor.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 6-20 oppheves.

II

Endringen under I trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2003."

2.2 Gaver til visse frivillige organisasjoner

Sammendrag

Regjeringen foreslår at den maksimale beløpsgrensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner økes til 6 000 kroner med virkning fra og med inntektsåret 2003.

Private stiftelser omfattes i dag ikke av fradragsordningen. Når den nye stiftelsesloven trer i kraft, vil skillet mellom offentlige og private stiftelser falle bort. Dette vil medføre at en del av de private stiftelsene som i dag ikke oppfyller vilkårene etter skatteloven § 6-50, vil kunne omfattes av bestemmelsen. Det er ikke fastsatt når den nye stiftelsesloven trer i kraft, og private stiftelser vil derfor inntil videre falle utenfor ordningen.

Det er behov for en nærmere vurdering av hvilke stiftelser som bør komme inn under ordningen. Regjeringen ser det som ønskelig at fradragsordningen likebehandler frivillige organisasjoner med ulik organisasjonsform og at ordningen er mest mulig målrettet og effektiv. Regjeringen tar derfor sikte på å komme tilbake med forslag til endringer av skattelovens fradragsordning for gaver til frivillige organisasjoner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til forslaget til endring av skatteloven § 6-50 fjerde ledd annet punktum.

Flertallet viser til den viktige rollen de frivillige organisasjoner spiller i samfunnet og den store innsatsen de legger ned gjennom frivillig arbeid. Flertallet er glad for at Regjeringen foreslår å øke fradraget for gaver til frivillige organisasjoner fra 900 til 6 000 kroner. Dette er beregnet å kunne gi en skattelette i størrelsesorden ca. 100 mill. kroner pr. år.

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet og Kystpartiet viser også til at samordningen mellom fradraget for gaver til frivillige organisasjoner og fradraget for fagforeningskontingent opphører, slik at det blir mulig å få fradrag både for gaver og for fagforeningskontingent.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Regjeringen foreslår å utvide den maksimale beløpsgrensen for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner til 6 000 kroner. Samordningen med fradrag for fagforeningskontingent skal opphøre.

Disse medlemmer viser til at dette vil bidra til økte inntekter for frivillige organisasjoner. På den andre siden reiser dette prinsipielle problemstillinger som krever nøye gjennomtenking. Dette er en type offentlig finansiering av frivillige organisasjoner som vi ikke har hatt i noe omfang i Norge. I tillegg til ordinær støtte over budsjettet, vil organisasjonene med en slik ordning få indirekte støtte gjennom skattefradrag til enkeltpersoner og bedrifter som velger å støtte organisasjonene. Disse medlemmer påpeker at det ikke lenger vil være en politisk prioritering som avgjør nivået på den offentlige støtten til de ulike organisasjonene. I stedet er det de organisasjonene som har velviljen til de mest bemidlede som vinner kampen også om de offentlige pengene. Disse medlemmer understreker at nivået på offentlige tilskudd skal bestemmes gjennom politiske vedtak.

Disse medlemmer understreker at slike skattefradragsordninger er en trussel mot offentlige inntekter. Med det antydede nivået er ikke dette dramatisk, men nye typer skattefradrag der alle utgifter til samfunnsnyttige formål kan trekkes fra etter amerikansk mønster, kan på sikt bety en alvorlig svekkelse av skattegrunnlaget. Ikke minst finner disse medlemmer grunn til å advare mot at dette åpner for helt nye former for skatteunndragelser for eksempel gjennom etablering av stiftelser, eller lignende.

Disse medlemmer understreker at en i andre sammenhenger jobber for økte midler til organisasjonene direkte, for eksempel gjennom endringen av tippenøkkelen og økte tilskudd for øvrig.

Disse medlemmer går derfor mot forslaget om økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Kystpartiet mener det er positivt for de frivillige organisasjonene som omfattes av ordningen at dette fradraget blir en egen post på selvangivelsen, og at beløpsgrensen økes til 6 000 kroner. Disse medlemmer vil peke på at de 44 organisasjonene som i dag er godkjent til å kunne motta skattefrie gaver, er en meget liten og snever bit av frivillig sektor. Disse medlemmer mener at langt flere av de frivillige organisasjonene må bli omfattet av ordningen og at beløpsgrensen bør økes vesentlig. Disse medlemmer mener det er god samfunnsøkonomi å gi de frivillige organisasjonene romsligere vilkår, og at stimulanser i form av skattelette vil bidra til økt giverglede. Disse medlemmer er sikker på at givergleden vil bli ytterligere forsterket om gaven kan gis til å støtte frivillig arbeid som gir resultater der folk bor eller oppholder seg i arbeid eller fritid. Disse medlemmer mener derfor at alle allmennyttige og ikke-kommersielle organisasjoner må kunne søke om å få komme på lista over de som kan motta skattefrie gaver. Prinsippet må være at det er samfunnsnytten som skal belønnes med skattefritak

Disse medlemmer vil vise til Senterpartiets forslag i Dokument nr. 8:20 (2001-2002) der det bl.a. er vist til en utredning fra Handels- og servicebedriftenes Hovedorganisasjon "Frivillig sektor. Verdiskaper og velferdsleverandør i et demokratisk samfunn". Ifølge denne utredning er det bare Norge, Sverige og delvis Finland av mange omtalte land som ikke har allmenn fradragsrett for gaver til allmennyttige organisasjoner.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag som sikrer at ordningen med skattefritak for gaver fra skatteåret 2004 kan omfatte alle allmennyttige og ikke-kommersielle frivillige organisasjoner."

2.3 Forslag om økning av sjømanns- og fiskerfradraget

Sammendrag

Regjeringen foreslår å øke øvre grense for sjømanns- og fiskerfradraget med 10 000 kroner fra 70 000 kroner til 80 000 kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til forslaget til endring av skatteloven § 6-60 første ledd og § 6-61 første ledd.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser for øvrig til sine merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003) punkt 2.1.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Kystpartiet vil peke på at den reelle verdien av dette fradraget har blitt betydelig redusert, og måtte vært hevet til 125 000 kroner for å gi samme fordel som da det ble innført. Disse medlemmer vil vise til at reduksjonen i skattefordelen bl.a. har ført til at mer av fiskernes inntekt tas ut som lott-inntekt som gir gunstigere beskatning.

Disse medlemmer vil heve den øvre grense for fradraget med 30 000 kroner til 100 000 kroner, og fremmer følgende forslag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 6-60 første ledd skal lyde:

Skattyter som i minst 130 dager av inntektsåret personlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, gis fradrag med inntil 30 prosent av netto arbeidsinntekt av fisket eller fangsten, begrenset til 100 000 kroner.

§ 6-61 første ledd skal lyde:

Sjøfolk gis fradrag med inntil 30 prosent av inntekten ombord, begrenset til 100 000 kroner."