Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 115 (2004-2005)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 64 (2004-2005)
  • Dato: 02.06.2005
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 20
Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 2. juni 2005

Sonja Irene Sjøli Karin S. Woldseth
leder ordfører