Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

Sammendrag

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 854 post 21 med 8 mill. kroner, jf. nærmere omtale under kap. 854 post 60.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 60 Kommunalt barnevern

Sammendrag

Det er bevilget 240 mill. kroner på posten i saldert budsjett til en øremerket satsing på det kommunale barnevernet. Midlene fordeles til kommunene etter søknadsbehandling hos Fylkesmannen. I forbindelse med satsingen påløper det utgifter til administrasjon hos fylkesmennene og i BLD, og disse midlene foreslås flyttet til kap. 854 post 21. Midlene til administrasjon utgjør vel tre prosent av satsingen. Forslaget innebærer at midlene til administrasjon plasseres på relevant budsjettpost og påvirker ikke bruken av disse.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 854 post 60 med 8 mill. kroner mot en tilsvarende økning av kap. 854 post 21.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at det fortsatt er store utfordringer for barnevernet. Disse medlemmer viser til kommunenes rapportering på barnevernsområdet for 2010 hvor det blant annet fremkommer at antallet bekymringsmeldinger til barnevernet økte med om lag 10 pst. i 2010, om lag 10 pst. mangler tilsynsfører og at kravene om antall tilsynsbesøk for barn i fosterhjem bare blir oppfylt for 61 pst. Det er videre store fylkesvise forskjeller når det gjelder henleggelser av meldinger, fristoversittinger og mangelfullt tilsyn. Disse medlemmer mener det finnes mange gode svar og forslag til tiltak som vil løse flere av de utfordringene vi ser i barnevernssektoren i dag. Disse medlemmer stiller seg undrende til at regjeringen ikke legger opp til å iverksette flere, eller styrke eksisterende, tiltak for å bedre situasjonen i barnevernet. Disse medlemmer viser til at barns menneskerettigheter brytes i Norge i dag, og at barn som ikke får de oppvekstbetingelsene de fortjener og har krav på ikke har tid til å vente på gode intensjoner og stortingsmeldinger.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at det fortsatt er store behov for økte ressurser, økt kapasitet og økt kompetanse i det kommunale barnevernet. Disse medlemmer viser til at kommunenes rapportering viser at det i 2010 var en fortsatt stor økning i antall bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker i det kommunale barnevernet. Ifølge rapporteringen er det ansatt flere i det kommunale barnevernet, men økningen i stillinger er mindre enn økningen i saksmengden. Det er fortsatt store forskjeller mellom fylkene, både når det gjelder saksmengde, kapasitet, kompetanse og fristbrudd.

Disse medlemmer mener det er behov for å styrke barnevernet og trappe opp innsatsen for å sikre full dekning i alle ledd, og viser i denne sammenheng til forslag fra Kristelig Folkeparti i Dokument 8:21 S (2009–2010) om en opptrappingsplan for barnevernet som sikrer full barnevernsdekning innen 2017, en plan som blant annet også må sikre nok behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet.

Disse medlemmer viser til at Stortinget vedtok i statsbudsjettet 2011 å øremerke 240 mill. kroner til en styrking av det kommunale barnevernet. Disse medlemmer viser til at 93 pst. av alle kommuner/bydeler har søkt om stillinger. I øremerkingen ble det også satt av penger til kompetanseløft for ansatte i det kommunale barnevernet. Flere kommuner har søkt og fått innvilget midler til å øke kompetansen. 81 pst. av kommunene har fått tilsagn om stillinger eller midler til kompetanse. 81 pst. av landets kommuner har altså fått styrket sin barneverntjeneste, enten med flere ansatte eller med økt kompetanse på andre måter. Disse medlemmer viser til at kommunene i utgangspunktet søkte om 674 stillinger. Nå er 400 nye stillinger fordelt. Dette gir en økning i antall ansatte på om lag 12 pst. dersom alle stillingene besettes. Disse medlemmer vil understreke at Kristelig Folkeparti mener øremerkingen av disse midlene er et svært viktig tiltak og et skritt i riktig retning. Disse medlemmer vil imidlertid påpeke at 240 mill. kroner ikke var nok til å dekke behovet, og understreke at Kristelig Folkeparti forventer at regjeringen foreslår videreføring og opptrapping av de øremerkede midlene til det kommunale barnevernet i 2012. Disse medlemmer vil påpeke at regjeringen kunne varslet en slik videreføring og opptrapping allerede i kommuneproposisjonen for 2012, og på den måten unngått fortsatt usikkerhet for kommuner som ønsker å planlegge opptrapping av barnevernsinnsatsen i 2012.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at regjeringen må flytte 8 mill. kroner fra kommunalt barnevern over til kap. 854 post 21 som følge av økte administrasjonskostnader. Disse medlemmer vil minne om merknader fra Fremskrittspartiet under behandlingen av statsbudsjettet for 2011, og ser at partiets skepsis mot modellen for støtte som regjeringen la opp til var berettiget nå som byråkratiet krever millionbevilgning på bekostning av førstelinjen i barnevernet. Disse medlemmer er kritiske til denne utviklingen, og ønsker av hensyn til barn og familier å opprettholde sin opprinnelige bevilgning til det kommunale barnevernet for å sikre en best mulig førstelinje over hele landet.

Disse medlemmer viser for øvrig til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2011.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener det er behov for å styrke det kommunale barnevernet i Aust-Agder, i lys av fylkets store sosiale utfordringer. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen til dette formålet med 3 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

60

Kommunalt barnevern, nedsettes med

5 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 235 000 000»

Post 73 (Ny) Støtte til kontingentbetaling til deltakelse i fritidsaktiviteter

Komiteens medlemmer fra Høyre mener at deltakelse i sosiale og aktiviserende fritidsaktiviteter gir økt livskvalitet og glede for de fleste barn og unge. Det er ikke heldig at barn og unge ikke gis anledning til slik deltakelse på grunn av dårlig økonomi. Disse medlemmer mener at det frivillige organisasjonsliv har gode tilbud, men at det er avhengig av kontingentinntekter for å kunne drive sitt arbeid. Høyre ønsker derfor å innføre en tilskuddsordning hvor de familier som ikke evner å betale for egne barns deltakelse i aktiviteter i regi av de frivillige organisasjonene, skal få mulighet til å få dekket denne kostnaden.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

73

(Ny) Støtte til kontingentbetaling til deltakelse i fritidsaktiviteter, bevilges med

10 000 000»

Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at altfor mange barn og unge må vente på fosterhjemsplass. Dette medlem vil i denne sammenheng vise til representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om full fosterhjemsdekning innen 2013, Dokument 8:39 S (2010–2011), jf. Innst. 312 S (2010–2011). Dette medlem vil understreke behovet for kraftig økt innsats for å få rekruttert nok fosterhjem slik at ingen barn skal oppleve ytterligere belastninger i en allerede vanskelig situasjon. Dette medlem foreslår at det bevilges ytterligere 20 mill. kroner til rekruttering av fosterhjem.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, forhøyes med

20 000 000

fra kr 25 737 000 til kr 45 737 000»