13.13 Kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt

Post 24 Driftsresultat

Sammendrag

Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) behandler et stadig økende garantivolum og mer krevende saker enn tidligere. Som følge av dette øker kravene til organisasjonen, herunder kravene til risikostyring og porteføljevurderinger. GIEK vil måtte benytte noe mer ekstern bistand til dette i 2011 enn tidligere forutsatt.

I Prop. 1 S (2010–2011) framgår det at GIEK over lengre tid har planlagt å anskaffe et nytt saksbehandlings- og dokumenthåndteringssystem. Nåværende saksbehandlingssystem er basert på en teknologi som i liten grad benyttes i dag. Videre har GIEKs behov endret seg mye siden systemet ble innført ved at organisasjonen behandler og forvalter et økt garantivolum og flere typer garantiordninger enn tidligere. Det foreligger nå en total kostnadsramme for investeringen i nytt system på om lag 38 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader til oppgradering av IT-utstyr, bistand relatert til anskaffelsen og årlig vedlikehold.

På dette grunnlag foreslås det at rammen for administrasjonsbudsjettet økes med 28,2 mill. kroner, fra 71,8 til 100 mill. kroner. GIEKs administrasjonsutgifter dekkes inn av premieinntekter fra ordningene. Endringene påvirker ikke driftsresultatet til GIEK.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.