Post 78 Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres

Sammendrag

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 10 mill. kroner som inndekning for økte flyktningutgifter, jf. omtale under kap. 167 post 21 nedenfor.

Reduksjonen av bevilgningen innebærer at avsatt strategisk reserve reduseres, slik at gjennomføring av enkelte tiltak utsettes til 2012.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til merknad og forslag under kap. 153 post 78 vedrørende reversering av foreslått omdisponering av bistand. Dette medlem går på denne bakgrunn mot regjeringens forslag.