Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1

Sammendrag

Beredskapstroppen

Beredskapstroppen ved Oslo politidistrikt har spesielle oppgaver som stiller store krav til utstyr og materiell. Det er behov for å øke bevilgningene knyttet til anskaffelser og fornyelse av utslitt og gammelt materiell til beredskapstroppen.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 441 post 1 økt med 20 mill. kroner.

Omdisponering av midler som følge av IKT-satsing

I forbindelse med IKT-satsingen i 2011, hvor alle politidistrikt og særorgan bidrar, foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 441 post 1 med 36,4 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen under kap. 440 post 1. Beløpet er Oslo politidistrikts andel av IKT-satsingen, jf. også omtale under kap. 440 post 1.

Vaktvirksomhetsloven

Det vises til omtale under kap. 440 post 1. Bevilgningen på posten ble i 2010-budsjettet økt med 2 mill. kroner som følge av endringer i lov om vaktvirksomhet. Dette ble videreført i 2011-budsjettet. Som følge av at kontrollgebyr etter endret regelverk først kan innkreves fra 2012, foreslås det å redusere bevilgningen under kap. 441 post 1 med 2 mill. kroner, jf. også omtale under kap. 3440 post 4 og kap. 440 post 1.

Produksjon av nasjonalt ID-kort

I budsjettet for 2011 er det forutsatt at produksjonen av nasjonalt ID-kort skal starte opp i 2011. Igangsetting av produksjonen av nasjonalt ID-kort er utsatt. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen under kap. 441 post 1 med 1,1 mill. kroner, jf. omtale under kap. 3440 post 8 og kap. 440 post 1.

Oppsummering

Samlet foreslås bevilgningen på posten redusert med 19,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til merknader under kap. 440 post 1. Disse medlemmer mener Oslo har den mest anstrengte økonomien nå og ser derfor ikke hvorfor regjeringen foreslår 36 mill. kroner i redusert bevilgning til hovedstadsdistriktet. Disse medlemmer vil derfor bevilge 50 mill. kroner ekstra til politiet i Oslo, slik at man kan bygge opp bemanningen i hovedstaden igjen og bli mer synlig ute blant folk.

Disse medlemmer viser til at voldskriminaliteten i hovedstaden har økt de fire første månedene i år. Dette synes å ha klar sammenheng med at den mobile politiposten som ble brukt i sentrum er prioritert til andre ting. Dette synliggjør helt tydelig hva tilstedeværende politi har å si for kriminalitetsbekjempelsen.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 30,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

30 500 000

fra kr 1 893 926 000 til kr 1 924 426 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres alternative statsbudsjett for 2011 hvor det ble foreslått en styrking av Oslo politidistrikt med 80 mill. kroner. Disse medlemmer foreslår videre en økning med 25 mill. kroner i sitt alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Høyre har dermed foreslått å øke bevilgningen til Oslo politidistrikt med 105 mill. kroner mer enn regjeringen. Oslo har en lang rekke særlige kriminalitetsutfordringer som landet hovedstad og største by. Det er et stort behov for mer politikraft i Oslo. Politiets tilstedeværelse i bybildet er trygghetsskapende, og bidrar til å redusere kriminaliteten. Disse medlemmer mener at en styrking, slik Høyres foreslår, bidrar til at det kan være tilstrekkelig tilstedeværende politi i sentrum i helgene. Politiet i Oslo kan stå overfor ytterliggere nedbemanninger hvis ikke bevilgningene økes. Det vil ikke være økonomisk handlingsrom til å ansette et tilstrekkelig antall nyutdannede politifolk, og driften vil måtte reduseres.

Disse medlemmer viser videre til at politihelikopteret i Oslo tidligere somre tidvis har vært satt på bakken, siden politidistriktet ikke har hatt midler til å ha det i operativ drift. Budsjettøkningen som disse medlemmer foreslår til Oslo politidistrikt vil også kunne bidra til at politiets operative kapasitet økes ved at politihelikopteret holdes i beredskap hele året.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 25 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 5,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

5 500 000

fra kr 1 893 926 000 til kr 1 899 426 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at Oslo politidistrikt har særlige utfordringer ved siden av de tradisjonelle politioppgavene. Dette medlem viser til at kampen mot den alvorlige og organiserte kriminaliteten krever store ressurser. Utfordringene er spesielt store i bekjempelse av vold, ungdomskriminalitet, hverdagskriminalitet, rasisme og organiserte former for kriminalitet som f.eks. menneskehandel. Dette medlem viser til en økt voldskriminalitet i Oslo de siste månedene og at flere voldtekter har ført til økt utrygghet. Dette medlem har særlig merket seg at unge kvinner i Oslo føler et økt behov for trygghet og for mer synlig politi. Det er derfor behov for å styrke Oslopolitiets rolle i forhold til kriminalitets- og voldsbekjempelse og bidra til økt trygghet gjennom å være mer synlige i bybildet. Dette medlem bevilger derfor 25 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med

500 000

fra kr 1 893 926 000 til kr 1 894 426 000»