Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om svalbardbudsjettet for 2013

Dette dokument

  • Innst. 17 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 1 S (2012–2013)
  • Dato: 28.11.2012
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Laila Gustavsen, Eva Kristin Hansen, fung. leder Svein Roald Hansen, Sverre Myrli, Tore Nordtun og Helga Pedersen, fra Fremskrittspartiet, Morten Høglund, Siv Jensen, Peter N. Myhre, Kari Storstrand og Karin S. Woldseth, fra Høyre, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og Afshan Rafiq, fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, fra Senterpartiet, Lars Peder Brekk, og fra Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på svalbardbudsjettet.

Nedenfor følger en oversikt over forslag til utgifter og inntekter i svalbardbudsjettet fordelt på kapitler slik de fremkommer i Prop. 1 S (2012–2013).

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 28. november 2012

Svein Roald Hansen

Tore Nordtun

fung. leder

ordfører