Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 vedkommende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Terje Aasland, fra Høyre, Nikolai Astrup, Tina Bru, Odd Henriksen og Eirik Milde, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Oskar J. Grimstad, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Geir Pollestad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 12 Olje og energi og rammeområde 13 Miljø.

Komiteen viser for øvrig til partienes respektive merknader om rammeområde 12 Olje og energi og rammeområde 13 Miljø i finansinnstillingen, jf. Innst. 2 S (2013–2014). Innstillingen omfatter den avgåtte regjeringen Stoltenberg IIs forslag til statsbudsjett for 2014, framlagt 14. oktober 2013, med de endringer regjeringen Solberg la fram 8. november 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Punkt 3 oppsummerer hvilke endringsforslag det er flertall for i den foreliggende faginnstillingen, innenfor vedtatt netto utgiftsramme.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 5. desember 2013

 

Ola Elvestuen

leder og ordf. for kap. 1800 og 4800

 
     

Nikolai Astrup

ordf. for kap. 1400, 1825, 4400 og 4825

Åsmund Aukrust

ordf. for kap. 1482

Tina Bru

ordf. for kap. 1810 og 4810

     

Rigmor Andersen Eide

ordf. for kap. 1432, 2440 og 5440

Jan-Henrik Fredriksen

ordf. for kap. 1425

Oskar J. Grimstad

ordf. for kap. 1406

     

Eva Kristin Hansen

ordf. for kap. 1420 og 4420

Rasmus Hansson

ordf. for kap. 1407, 1410, 1830 og 4829

Odd Henriksen

ordf. for kap. 1820 og 4820

     

Per Rune Henriksen

ordf. for kap. 1815, 1840, 2442 og 4840

Heikki Eidsvoll Holmås

ordf. for kap. 1408, 1474, 1481 og 1826

Anna Ljunggren

ordf. for kap. 1471, 1472, 2490, 4471 og 5490

     

Eirik Milde

ordf. for kap. 1429 og 4429

 

Geir Pollestad

ordf. for kap. 595, 1409, 2465 og 3595