Innhold

2 treff for "slår fast" i dette dokumentet:

1 av

Lovens formål og virkeområde

Sammendrag

Departementet foreslår en formålsbestemmelse som sier at lovens formål er å legge til rette for fagskoleutdanning av høy kvalitet og for at fagskolestudenten får gode utdanningsvilkår.

Overordnet ansvar for fagskoleutdanningen

Departementet foreslår derfor at dagens modell for forvaltning av fagskoleutdanning videreføres, slik at det er fylkeskommunene, og på lengre sikt de nye regionene, som skal sørge for at det tilbys akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med kompetansebehovene lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette innebærer også et ansvar for forvaltningen av det totale tilbudet av fagskoleutdanning innen hver region.

Departementet mener at fylkeskommunens plikt til å forvalte og fordele midler på best mulig måte er ivaretatt gjennom ny finansieringsmodell, som ble omtalt i Prop. 1 S (2017–2018). Med den nye tilskuddsordningen vil Kunnskapsdepartementet tildele tilskudd til fylkeskommunene, som har ansvaret for allokering av ressurser mellom ulike fagskoler innenfor fylket.

Komiteens merknader

Overordnet ansvar for fagskoleutdanningen

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at det resultatbaserte tilskuddet skal gi insentiv til å arbeide for kvalitet og øke gjennomføringen i utdanningene. Det resultatbaserte tilskuddet utgjør 20 pst. av det samlede tilskuddet til fagskoleutdanning i 2018, som totalt utgjør 125,8 mill. kroner. Flertallet viser til at det samlede antallet fagskolepoengenheter avlagt ved utdanningstilbud som fylkeskommunen finansierer, utgjør grunnlaget for beregningen av det resultatbaserte tilskuddet. Det resultatbaserte tilskuddet er i 2018 en omfordeling av tilskudd mellom fylkeskommunene. Flertallet viser videre til at det resultatbaserte tilskuddet vil ha åpen budsjettramme fra 2019. Flertallet viser også til at departementet har utvidet overgangsordningen for finansiering av de 14 frittstående fagskolene som fra 1. januar 2018 ble overført fra Kunnskapsdepartementet til fylkeskommunene, frem til 2020, noe som sikrer forutsigbar drift for disse fremover. Flertallet slår fast at fylkeskommunene har ansvaret for at det tilbys fagskoleutdanning i samsvar med lokale og regionale kompetansebehov, uavhengig av eierform, på en slik måte at mangfoldet i tilbudet er godt sikret også i fremtiden.

Flertallet viser til følgende flertallsmerknad i Innst. 12 S (2017–2018), pkt. 6.1:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til at regjeringen foreslår at tilskuddet til de 14 frittstående fagskolene, som tidligere fikk tilskudd over kap. 276 post 72, overføres til fylkeskommunene. Flertallet mener at dette er midler som fylket skal overføre til de respektive skolene, og at det er skolens forretningsadresse som definerer fylket den enkelte skole tilhører.»

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti viser til at føringer for tildeling av tilskudd til og fra fylkeskommunene i lik grad må legge til rette for både private og offentlige fagskoler. Kvaliteten i tilbudet er det som må avgjøre.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti mener det må stilles tydelige kriterier for måloppnåelse for tildeling av tilskudd til de nåværende fylkeskommunene og de kommende regionene.