Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven

Sammendrag

Sivilombudsmannen har tatt initiativ til en gjennomgang av sivilombudsmannsloven og Stortingets instruks for ombudsmannen, med sikte på å ha et godt og oppdatert regelverk for virksomheten. En intern arbeidsgruppe ble nedsatt i 2017, og rapporten ble avgitt 4. juli 2018.

De siste årene har flere endringsbehov vist seg. Blant disse nevnes behovet for klargjøring av ombudsmannens adgang til forvaltningens dokumenter og spørsmålet om sivilombudsmannsloven bør ha mer utfyllende habilitetsbestemmelser. Foruten å ivareta disse endringsbehovene foreslår den interne arbeidsgruppen også endringer for å gjøre regelverket mer pedagogisk og for å heve den lovtekniske kvaliteten.

Det foretas ikke en grunnleggende gjennomgang av ombudsmannsordningen og lovens prinsipper. Samlet sett er det likevel foreslått en del endringer i loven, og flere paragrafer foreslås tilføyet. Dette er dels bestemmelser som foreslås flyttet fra instruksen, og det er nye temaer som foreslås lovfestet, som habilitet og bevisforbud. Forslaget innebærer at loven får 23 paragrafer, mot 15 nå. En konsekvens av forslagene er at flere av de bestemmelsene som videreføres, får nytt paragrafnummer.

Et sentralt punkt er at instruksen for ombudsmannen foreslås opphevet. Samlet fremstår nå lov og instruks som et uoversiktlig regelverk, til dels med dobbeltbehandling. Noen av instruksbestemmelsene foreslås overført til loven, og noen bestemmelser foreslås opphevet uten at de erstattes.

Av de instruksbestemmelsene som foreslås flyttet til loven, nevnes

  • Unntakene fra ombudsmannens arbeidsområde samles i loven

  • Reglene om klagen til ombudsmannen samles i loven

  • Prinsippet om ombudsmannens etterfølgende kontroll – dvs. kravet om at klagemulighetene i forvaltningen skal være benyttet før det klages til ombudsmannen – inntas i loven som en ny bestemmelse

  • Klagerens rett til innsyn og kontradiksjon inntas i loven

  • Bestemmelsen om ombudsmannsordningens personlige element inntas i loven

  • Reglene om dokumentoffentlighet hos ombudsmannen samles i loven

  • Reglene om årsmeldingene til Stortinget samles i loven

Noen viktige forvaltningsrettslige prinsipper foreslås tatt inn i sivilombudsmannsloven, blant annet fordi forvaltningsloven ikke gjelder for Sivilombudsmannen. Det foreslås derfor habilitetsregler for sivilombudsmannen og medarbeiderne og lovfesting av klagerens rett til kontradiksjon og innsyn i ombudsmannens saksdokumenter.

De siste årene har det vist seg et behov for klargjøring av Sivilombudsmannens tilgang til forvaltningens dokumenter. I § 12 foreslår arbeidsgruppen det presisert at det også gjelder interne dokumenter.

Ved noen få anledninger har sivilombudsmannen eller medarbeiderne blitt stevnet for retten for å avgi vitneforklaring om saker behandlet av Sivilombudsmannen. Dette har foranlediget et behov for avklaring av ansattes vitneplikt. Det foreslås en ny bestemmelse om bevisforbud i sivilombudsmannsloven § 20.

Videre har det vært et behov for avklaring og opprydding i reglene om tilsetting og personalforhold ved Sivilombudsmannens kontor. Ny lov om statens ansatte trådte i kraft 1. juli 2017 og har forsterket dette behovet. Forslaget er inntatt som en ny § 22.

De rent lovtekniske forslagene er særlig knyttet til korrekturendringer som ordvalg og tegnsetting.

Rapporten fra arbeidsgruppen følger som trykt vedlegg til denne innstillingen.

Komiteens behandling

Som ledd i behandlingen av saken sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen 15. november 2018 brev til statsminister Erna Solberg og ba om regjeringens uttalelse til forslaget. Statsministerens kontor ba i brev 20. november 2018 Justis- og beredskapsdepartementet om å besvare brevet fra komiteen, og svarbrev fra justis-, beredskaps- og innvandringsministeren ble mottatt 17. desember 2018.

Korrespondansen følger vedlagt i kopi.