Sammendrag

Regjeringen la i Prop. 86 LS (2017–2018) frem forslag til endringer i reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold. Stortinget sluttet seg til disse endringene ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2018. I Prop. 1 LS (2018–2019) ble det, som varslet i Prop. 86 LS (2017–2018), fremmet forslag om beløpsgrenser for skattefri overtidsmat og skattefrie personalrabatter. Stortinget sluttet seg til forslaget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019. De nye reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2019.

Etter ikrafttredelsen av de nye reglene har det blitt klart for regjeringen at reglene for skattefrie personalrabatter og gaver i arbeidsforhold bør justeres for bedre å tilpasses til noen av de ordningene for naturalytelser som benyttes i arbeidslivet, blant annet tilfeller der det er normalt at personalrabatten på varer og tjenester er 100 pst. Endringene som nå presenteres, vil for eksempel gjøre det enklere for festivalarrangører å videreføre dagens praksis, der frivillige kompenseres for innsatsen med fribilletter. Endringene tar også hensyn til at naturalytelser og særlig personalrabatter har hatt et større omfang enn det som har ligget til grunn for regjeringens forslag.

Hovedtrekkene i endringene som ble vedtatt i 2018, ligger fortsatt fast. Regjeringen endrer imidlertid grensen for maksimal rabatt for personalrabatt fra 50 til 100 pst., samtidig som øvre beløpsgrense for skattefrie personalrabatter økes fra 7 000 til 8 000 kroner. I tillegg økes øvre beløpsgrense for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 1 000 til 2 000 kroner.

For personalrabatter på persontransporttjenester utsettes ikrafttredelsen av reglene som ble vedtatt i 2018, slik at arbeidsgivere og arbeidstagere i disse virksomhetene får tiden frem til 1. juli 2019 med å gjennomføre eventuelle endringer i ordningene med personalrabatt/frikort på persontransporttjenester.

Det anslås at endringene som varsles i denne proposisjonen, samlet sett vil redusere provenyet med 250 mill. kroner påløpt og 200 mill. kroner bokført i 2019 sammenlignet med vedtatt 2019-budsjett.

Endringene vil bli gjennomført i forskrift, med hjemmel i skatteloven § 5-15 annet ledd første punktum.

Endringene innebærer at det vil være en større grad av fleksibilitet og frihet til å innrette rabatt- og gaveordninger på en måte som passer for den enkelte virksomhet. Samtidig ivaretas hensynet til klare avgrensninger av skattefritakene, slik det kreves etter hjemmelen i skatteloven.

Forutsatt at Stortinget gir sin tilslutning til bevilgningsendringene, vil Finansdepartementet gjennomføre forskriftsendringene umiddelbart etter at Stortingets vedtak foreligger.

Endringene vil gi rom for noe større skattefrie fordeler i form av rabatter og gaver, men likevel slik at det ligger innenfor skattelovens krav om at fordelene skal være av «mindre» verdi.

Endringene antas å virke forenklende for virksomheter som tradisjonelt deler ut naturalytelser helt uten egenandel, ved at denne praksisen kan videreføres uten at det trekkes skatt, betales arbeidsgiveravgift mv. En økning av gavegrensen fra 1 000 til 2 000 kroner medfører at flere gaver enn i dag vil være unntatt fra rapporterings- og skatteplikt.

Da forslaget til nye regler ble lagt frem for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett 2018, ble det lagt til grunn at endringene i sum skulle være om lag provenynøytrale. Beløpsgrensen for skattefrie personalrabatter som ble fremmet i statsbudsjettet for 2019, og senere vedtatt av Stortinget, ble anslått å redusere provenyet. I ettertid har det kommet frem at naturalytelser, og særlig personalrabatter, trolig har hatt et større omfang enn det som lå til grunn for regjeringens provenyanslag. I noen tilfeller synes det også å ha blitt praktisert ordninger som går ut over det som følger av en rimelig fortolkning av skattefritakene som hittil har vært gjeldende. I lys av dette er det departementets vurdering at de vedtatte endringene samlet sett i realiteten har vært en innstramming sammenlignet med det som tidligere har vært praktisert. Dette er hensyntatt i anslaget for provenyvirkningen av regelendringene som regjeringen nå foreslår.

Forslaget om utsatt iverksettelse av reglene for ansatte i persontransportnæringen antas isolert sett å ha begrensede provenyvirkninger i 2019.

Forslag til bevilgningsendringer

Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt

Post 70 Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

På bakgrunn av regelverksendringene som er omtalt i denne proposisjonen, foreslås bevilgningen på posten redusert med 18 mill. kroner.

Post 72 Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

På bakgrunn av regelverksendringene som er omtalt i denne proposisjonen, foreslås bevilgningen på posten redusert med 94 mill. kroner.

Kap. 5700 Folketrygdens inntekter

Post 71 Trygdeavgift

På bakgrunn av regelverksendringene som er omtalt i denne proposisjonen, foreslås bevilgningen på posten redusert med 33 mill. kroner.

Post 72 Arbeidsgiveravgift

På bakgrunn av regelverksendringene som er omtalt i denne proposisjonen, foreslås bevilgningen på posten redusert med 55 mill. kroner.