Uttale frå utanriks- og forsvarskomiteen

Komiteen sitt utkast til innstilling har vore lagt fram for utanriks- og forsvarskomiteen til uttale, jf. vedtak i Stortinget 26. mars 2019.

Utanriks- og forsvarskomiteen uttala i brev av 8. mai 2019 følgjande:

«Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til arbeids- og sosialkomiteens utkast til innstilling til Prop. 56 S (20180-2019) og har ingen ytterligere merknader.»