Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 117 S (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 24 S (2019–2020), kap. 480
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Sammendrag

Justis- og beredskapsdepartementet legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet 2019.

Kap. 480 Svalbardbudsjettet

Post 50 Tilskot

Departementet foreslår å redusere løyvinga på kap. 480 post 50 med 59,45 mill. kroner. Når det gjeld sjølve Svalbardbudsjettet, har departementet desse forslaga:

Departementet foreslår å redusere løyvinga på kap. 0006 Sysselmannens transportteneste, post 1, med 1,0 mill. kroner. Utgiftene til å utvide seglingssesongen for tenestefartøyet M/S «Polarsyssel» med éin månad i 2019 vart etter forhandlingar 1,0 mill. kroner lågare enn det som vart løyvd i samband med revidert nasjonalbudsjett 2019.

Departementet foreslår å redusere kap. 0007 Tilfeldige utgifter, post 30 Skred- og bustadtiltak, med 35,0 mill. kroner. Skredsikringstiltaka i Longyearbyen er forseinka med eitt år, og utgiftene vil bli forskyvde tilsvarande. Sjå Prop. 1 S (2019–2020) Svalbardbudsjettet for fleire opplysningar.

Departementet foreslår å redusere kap. 0019 Meteorologisk institutt – husleige Bjørnøya og Hopen, post 1, med 600 000 kroner. Husleiga i 2019 blir 600 000 kroner lågare enn budsjettert. Den forventa husleiga for 2019 er allereie fakturert og avslutta.

Departementet foreslår å redusere kap. 0022 Skattekontoret, post 1, med 650 000 kroner. Skattekontoret på Svalbard ligg an til eit mindreforbruk på grunn av ledige stillingar.

Departementet foreslår å auke Svalbardbudsjettet kap. 3030 Skattar og avgifter, post 1, med 22,2 mill. kroner. Departementet foreslår å redusere Svalbardbudsjettet kap. 3035 Tilskot frå statsbudsjettet med 22,2 mill. kroner som ei parallelljustering. Skattekontoret har oppjustert anslaga for skatteinntektene på Svalbard med 22,2 mill. kroner samanlikna med saldert budsjett.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Zaineb Al-Samarai, Jette F. Christensen, lederen Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Iselin Haugo, Anne Kristine Linnestad, Ingjerd Schou og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Geir Hågen Karlsen og Hans Andreas Limi, fra Senterpartiet, Steinar Ness, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, viser til at Justis- og beredskapsdepartementet i endringer til statsbudsjettet for 2019 foreslår å redusere bevilgningen med 59,45 mill. kroner. Reduksjonene og enkelte omdisponeringer fordeler seg som følger: bevilgningen til Sysselmannens transporttjeneste reduseres med 1,0 mill. kroner; utgiftene til å utvide seilingssesongen for tjenestefartøyet M/S «Polarsyssel» med én måned i 2019 ble 1,0 mill. kroner lavere enn det som var bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2019; skredsikringstiltakene i Longyearbyen er forsinket med ett år og utgiftene vil bli forskjøvet tilsvarende. Videre foreslås det en reduksjon på 0,6 mill. kroner som følge av redusert husleie i 2019 for Meteorologisk institutts anlegg på Bjørnøya og Hopen. Skattekontoret på Svalbard ligger an til et mindreforbruk på grunn av ledige stillinger, og bevilgningen hit reduseres med 0,65 mill. kroner. Som en parallelljustering for forslag om økt skatteinngang på 22,2 mill. kroner foreslår departementet å redusere tilskuddet fra statsbudsjettet med tilsvarende sum. Komiteen tar disse endringene til etterretning.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, nedsettes med

59 450 000

fra kroner 366 484 000 til kroner 307 034 000

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. desember 2019

Anniken Huitfeldt

Anne Kristine Linnestad

leder

ordfører