Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til Stortinget

Sammendrag

I proposisjonen vert det fremja forslag om endringar av løyvingane under enkelte kapittel under programområde 09 Arbeid og sosiale formål, programområde 29 Sosiale formål, folketrygda, programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda, samt enkelte av inntektene for 2020.

Dei reviderte overslaga for folketrygda sine utgifter og inntekter i 2020 bygger i hovudsak på tal frå rekneskap per 30. september 2020.

Det vert fremja forslag om å redusere løyvingane under utgiftskapitla under programområde 09 Arbeid og sosiale formål utanom lånetransaksjonar med 339 mill. kroner, å auka løyvingane under programområde 29 Sosiale formål, folketrygda med 31 mill. kroner og å redusere løyvingane under programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda med 4 962 mill. kroner. Samla foreslår Arbeids- og sosialdepartementet at løyvingane under utgiftskapitla utanom lånetransaksjonar blir redusert med 5 270 mill. kroner.

Det vert fremja forslag om å redusere løyvingane for inntekter utanom lånetransaksjonar under inntektskapital med 331 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Elise Bjørnebekk-Waagen, Lise Christoffersen, Arild Grande og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Margret Hagerup, Heidi Nordby Lunde og Kristian Tonning Riise, fra Fremskrittspartiet, Gisle Meininger Saudland og lederen Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Sosialistisk Venstreparti, Solfrid Lerbrekk, og fra Kristelig Folkeparti, Torill Selsvold Nyborg, viser til komiteens behandling av Prop. 1 S (2019–2020), de respektive partiers merknader i Innst. 15 S (2019–2020), samt Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2019, jf. Innst. 391 S (2019–2020).

Komiteen har ingen merknader og slutter seg til de fremlagte forslagene i proposisjonen.

Komiteen viser for øvrig til de respektive partiers merknader i forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) statsbudsjettet for 2020 og Prop. 1 S (2020–2021) Tillegg 1 (2020–2021), kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (Rammeområde 7), jf. Innst. 15 S (2020–2021).

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utgreiingsverksemd, forsking mv.

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overførast, blir redusert med

24 300 000

frå kr 33 000 000 til kr 8 700 000

70

Tilskott, blir redusert med

9 000 000

frå kr 34 480 000 til kr 25 480 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 45, blir auka med

42 690 000

frå kr 72 910 000 til kr 115 600 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

136 910 000

frå kr 361 310 000 til kr 224 400 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

22

Forskings- og utgreiingsverksemd, blir redusert med

26 367 000

frå kr 58 635 000 til kr 32 268 000

611

Pensjonar frå statskassa

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir auka med

600 000

frå kr 16 000 000 til kr 16 600 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

84 000 000

frå kr 5 361 000 000 til kr 5 277 000 000

22

Sluttoppgjer, overslagsløyving, blir auka med

3 000 000

frå kr -37 000 000 til kr -34 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

6 000 000

frå kr 179 000 000 til kr 185 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 32 000 000 til kr 31 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, blir redusert med

3 000 000 000

frå kr 10 300 000 000 til kr 7 300 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 200 000 000 til kr 190 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

70

Midlertidig kompensasjonsordning for førehandsgodkjente tiltaksarrangørar, blir redusert med

80 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 100 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkjarar, kan overførast, blir redusert med

7 390 000

frå kr 7 002 465 000 til kr 6 995 075 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet, blir auka med

7 390 000

frå kr 73 900 000 til kr 81 290 000

635

Venteløn

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 7 000 000 til kr 6 000 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttast under post 21, blir auka med

1 100 000

frå kr 296 377 000 til kr 297 477 000

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

4 600 000

frå kr 30 200 000 til kr 25 600 000

660

Krigspensjon

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir redusert med

7 000 000

frå kr 140 000 000 til kr 133 000 000

665

Pensjonstrygda for fiskarar

70

Tilskott, blir redusert med

1 100 000

frå kr 35 000 000 til kr 33 900 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

6 000 000

frå kr 2 756 000 000 til kr 2 750 000 000

667

Supplerande stønad til personer over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 321 000 000 til kr 320 000 000

2540

Stønad under arbeidsløyse til fiskarar og fangstmenn

70

Tilskott, overslagsløyving, blir auka med

20 000 000

frå kr 80 000 000 til kr 100 000 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

4 869 000 000

frå kr 46 149 000 000 til kr 41 280 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 090 000 000 til kr 1 070 000 000

2543

Midlertidige stønadsordningar for sjølvstendig næringsdrivande, frilansarar og lærlingar

70

Stønad til sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 560 000 000 til kr 1 540 000 000

71

Stønad til lærlingar, overslagsløyving, blir redusert med

53 000 000

frå kr 153 000 000 til kr 100 000 000

2620

Stønad til einslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

30 000 000

frå kr 1 680 000 000 til kr 1 650 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til einslig mor eller far i arbeid, overslagsløyving, blir redusert med

12 000 000

frå kr 123 000 000 til kr 111 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepengar, overslagsløyving, blir redusert med

8 000 000

frå kr 48 000 000 til kr 40 000 000

76

Bidragsforskott, blir redusert med

5 000 000

frå kr 700 000 000 til kr 695 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir auka med

680 000 000

frå kr 42 400 000 000 til kr 43 080 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspengar mv., overslagsløyving, blir redusert med

340 000 000

frå kr 3 160 000 000 til kr 2 820 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir auka med

5 000 000

frå kr 2 190 000 000 til kr 2 195 000 000

76

Tilskott til ekspertbistand og kompetansetiltak for sjukmelde, kan overførast, blir redusert med

102 000 000

frå kr 102 000 000 til kr 0

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir auka med

170 000 000

frå kr 30 030 000 000 til kr 30 200 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

3 000 000

frå kr 133 000 000 til kr 130 000 000

72

Legeerklæringar, blir auka med

15 000 000

frå kr 360 000 000 til kr 375 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir redusert med

340 000 000

frå kr 99 960 000 000 til kr 99 620 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 69 000 000 til kr 68 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsløyving, blir redusert med

1 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 39 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 1 610 000 000 til kr 1 600 000 000

73

Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir redusert med

7 000 000

frå kr 127 000 000 til kr 120 000 000

74

Tilskott til bilar, blir redusert med

25 000 000

frå kr 775 000 000 til kr 750 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir redusert med

50 000 000

frå kr 3 560 000 000 til kr 3 510 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir redusert med

35 000 000

frå kr 310 000 000 til kr 275 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir redusert med

20 000 000

frå kr 1 680 000 000 til kr 1 660 000 000

78

Høyreapparater, blir redusert med

10 000 000

frå kr 775 000 000 til kr 765 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 77 670 000 000 til kr 77 680 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

90 000 000

frå kr 153 010 000 000 til kr 153 100 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsløyving, blir auka med

50 000 000

frå kr 4 130 000 000 til kr 4 180 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 6 290 000 000 til kr 6 300 000 000

Inntekter

3614

Bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, blir redusert med

1 000 000

frå kr 28 000 000 til kr 27 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, blir auka med

2 200 000 000

frå kr 10 800 000 000 til kr 13 000 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med

2 000 000

frå kr 6 000 000 til kr 8 000 000

3635

Venteløn mv.

1

Refusjon statleg verksemd mv., blir redusert med

1 000 000

frå kr 6 000 000 til kr 5 000 000

3640

Arbeidstilsynet

5

Tvangsmulkt, blir auka med

1 400 000

frå kr 6 580 000 til kr 7 980 000

9

Gebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket, blir redusert med

5 000 000

frå kr 27 000 000 til kr 22 000 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir redusert med

700 000

frå kr 7 770 000 til kr 7 070 000

3

Gebyr tilsyn, blir redusert med

4 700 000

frå kr 78 550 000 til kr 73 850 000

6

Andre innbetalingar, blir løyva med

1 100 000

kr 1 100 000

5607

Renter av bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, blir auka med

39 000 000

frå kr 904 000 000 til kr 943 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, blir redusert med

9 434 000

frå kr 850 000 000 til kr 840 566 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, blir redusert med

5 000 000

frå kr 210 000 000 til kr 205 000 000

80

Renter, blir redusert med

1 000 000

frå kr 1 700 000 til kr 700 000

86

Innkrevjing feilutbetalingar, blir auka med

324 000 000

frå kr 966 000 000 til kr 1 290 000 000

88

Hjelpemiddelsentralar mv., blir redusert med

9 000 000

frå kr 80 000 000 til kr 71 000 000

II
Stikkordsfullmakter

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overførast», som enkeltståande tilfelle, blir tilføydd følgjande løyvingar i statsbudsjettet for 2020:

  1. kap. 640 Arbeidstilsynet, post 1 Driftsutgifter, men avgrensa til utgifter knytt til IA-midlane.

  2. kap. 649 Treparts bransjeprogram, post 21 Spesielle driftsutgifter.

  3. kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv., post 79 Aktivitetshjelpemiddel for personar over 26 år.

III
Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet som eit enkeltståande tilfelle i 2020 kan gje Arbeids- og velferdsetaten fullmakt til å nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 2541 Dagpengar, post 70 Dagpengar, tilbakebetaling av forskott på dagpengar.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. desember 2020

Erlend Wiborg

leder og ordfører