Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjøre de regelendringene som er nødvendig for å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på medisinsk forbruksmateriell, som hindrer mennesker med stomi fra å få dekket det utstyret de trenger for å kunne leve normale og frie liv, og instruere Helfo om å umiddelbart endre praksis.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tore Hagebakken, Ingvild Kjerkol, Hege Haukeland Liadal, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland, fra Høyre, Mats A. Kirkebirkeland, Erlend Larsen, Mari Holm Lønseth og Sveinung Stensland, fra Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, fra Sosialistisk Venstreparti, Nicholas Wilkinson, fra Venstre, Carl-Erik Grimstad, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Geir Jørgen Bekkevold, viser til forslaget i Dokument 8:20 S (2020–2021) om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr. Statsråd Bent Høie har uttalt seg om forslaget i brev til komiteen av 28. oktober 2020. Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen. Komiteen har i tillegg anmodet om å få skriftlige innspill, og har mottatt innspill fra åtte organisasjoner og privatpersoner.

Komiteen viser til at Helfo 1. januar 2020 innførte enkelte endringer i regelverket for stønad til medisinsk forbruksmateriell i blåreseptordningen, blant annet antallsbegrensninger for enkelte produktgrupper som benyttes som hjelpemateriell ved stomi. Statsråden viser til at Helfos evaluering viste at enkelte brukere hadde et langt høyere uttak av disse produktene enn det som etter faglig skjønn skulle være tilstrekkelig for den enkelte.

Komiteen viser til at antallsbegrensningen for geldannede granulat, antallsbegrensningen for kleberfjerner i spray og plateforlenger ble opphevet fra 1. november 2020. Komiteen merker seg at statsråden med disse endringene anser at representantforslaget allerede er svart ut.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, peker på at Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) har ansvar for området medisinsk forbruksmateriell. Det skal utøves en aktiv styring med produktområdet. Flertallet presiserer at endringene innført 1. januar 2020, som blant annet omfattet antallsbegrensninger for enkelte produktgrupper som benyttes som hjelpemateriell ved stomi, ble innført av Helfo selv.

Flertallet peker på at bakgrunnen for disse endringene blant annet var statistikk som viste at en del brukere hadde et langt høyere uttak av disse produktene enn det som etter faglig skjønn skulle være tilstrekkelig for den enkelte, samt innspill fra fagmiljøet knyttet til feilbruk.

Flertallet merker seg at Helfo etter tilbakemeldinger fra pasientorganisasjoner og fagpersoner har gått tilbake på sin vurdering av antallsbegrensning for geldannende granulat, kleberfjerner i spray og plateforlenger, som dermed ble opphevet fra 1. november 2020.

Flertallet viser i den anledning til statsrådens svar på skriftlig spørsmål fra representanten Tuva Moflag, jf. Dokument nr. 15:92 (2020–2021), der statsråden viser til at Helfo er i gang med å evaluere om antallsbegrensningene for de øvrige produktgruppene har fungert etter hensikten, og eventuelt justere hvis ikke. Flertallet viser til at pasientorganisasjoner og fagpersoner vil være med i dette arbeidet. Flertallet mener på bakgrunn av dette at forslaget fra Sosialistisk Venstreparti allerede er igangsatt.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at bakgrunnen for Helfos innstramminger i regelverket var at det ble hevdet ut fra statistikk at en del brukere hadde langt høyere uttak av visse produkter enn det som etter faglig skjønn skulle være tilstrekkelig for den enkelte, samt innspill fra fagmiljøet knyttet til feilbruk. Etter store protester fra brukergrupper vedtok Helfo i oktober 2020 å oppheve antallsbegrensningene på fortykningsmidler (geldannende granulat), kleberfjerner i spray og plateforlenger. Men begrensningene på belter og lukkeklips ble beholdt.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at regjeringen de siste årene har fått stortingsflertallet med seg på å gjennomføre flere kutt i avansen for forbruksmateriell og antall produkter som skal tilbys blant annet stomiopererte og personer med inkontinens. Dette er kutt som har rammet en kronikergruppe uten mange sterke talspersoner og med diagnose og funksjonshemming som i stor grad er tabubelagt.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti merker seg at brukerorganisasjonene i sine høringsinnspill viser til at antallsbegrensningene som videreføres nå, på belter og lukkeklips, vil kunne ramme mange personer negativt. Stomiutstyr som belter og lukkeklips bidrar blant annet til å forebygge brokk og lekkasjer. Det bidrar til at målgruppen kan holde seg i arbeid, i utdanning og generelt fungerer i hverdagen. Brukerorganisasjoner mener at det er svært uheldig med antallsbegrensninger på alle typer stomiprodukter. Personer med stomi kan ha svært ulike behov, og antallsbegrensningene vil kunne gå ut over de individuelle behovene. Disse medlemmer støtter brukerorganisasjonene i dette, og på denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle antallsbegrensningene for stomiutstyr, som ble innført 1. januar 2020, oppheves umiddelbart.»

Disse medlemmer merker seg at det først var etter en rekke medieoppslag og oppmerksomhet fra organisasjonen Løvemammaene, at deler av de uverdige retningslinjene for begrensninger i stomiutstyr ble opphevet. Disse medlemmer mener det er uforståelig at statsråden mener utfordringene er løst, til tross for at det fortsatt er begrensninger på deler av utstyret.

Disse medlemmer viser til høringsinnspill fra en rekke enkeltpersoner som viser til hvor uverdig og ødeleggende manglende tilgang på stomiutstyr oppleves i hverdagen. Pasient- og brukerorganisasjoner viser i sine høringsinnspill til at hjelpeproduktene har en kortere levetid enn antatt. Blant annet gjelder dette stomibelter, som trygger mot lekkasjer. De har derfor svært stor påvirkning på livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Disse medlemmer merker seg at stomibelter fortsatt omfattes av begrensningene.

Disse medlemmer viser til at både Norilco, Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft, LARS, Landsforeningen for ryggmargsskadde, og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer uttrykker bekymring over at endringene i blåreseptforskriften ikke gjøres som forskriftsendringer, men i rundskriv. Disse medlemmer mener at det er avgjørende at endringer som dette gjøres slik at det er mulig for fagpersoner og brukerorganisasjoner å uttale seg. På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere å endre praksis når det gjøres endringer i blåreseptforskriften, slik at endringer som påvirker pasienters tilgang på utstyr og medisiner, gjøres gjennom forskriftsendring, og ikke i rundskriv, for med det sikre at fagpersoner og pasientorganisasjoner får mulighet til å uttale seg.»

Disse medlemmer merker seg at Norilco etterspør en nasjonal oppfølging av stomiopererte, og påpeker at mange personer som er operert, selv må oppsøke den informasjonen de trenger. Norilco viser også til at endringene i medisinsk forbruksmateriell er de siste i rekken av flere begrensninger som personer med stomi har opplevd de senere årene. De viser til reduksjon i avanse, og at produkter er fjernet fra produktlisten. Disse medlemmer mener dette er en uheldig utvikling, og merker seg at tilgang på god oppfølging og rett utstyr er av stor betydning for livskvalitet og deltakelse i samfunnet for de personene det gjelder.

Disse medlemmer mener det må være en grunnleggende forutsetning for oppfølgingen av personer som har vært gjennom stomioperasjoner, at de sikres deltakelse i samfunnet uten bekymring for lekkasjer eller at de må spare på utstyr.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle stomiopererte får den oppfølgingen, veiledningen og informasjonen som er nødvendig, og informere Stortinget på egnet måte.»

«Stortinget ber regjeringen vurdere de samlede endringene som er skjedd for medisinsk forbruksmateriell, og hvilken effekt de har hatt på brukernes livskvalitet og deltakelse, og fremme nødvendige endringer.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sørge for at alle antallsbegrensningene for stomiutstyr, som ble innført 1. januar 2020, oppheves umiddelbart.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen vurdere å endre praksis når det gjøres endringer i blåreseptforskriften, slik at endringer som påvirker pasienters tilgang på utstyr og medisiner, gjøres gjennom forskriftsendring, og ikke i rundskriv, for med det sikre at fagpersoner og pasientorganisasjoner får mulighet til å uttale seg.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen sikre at alle stomiopererte får den oppfølgingen, veiledningen og informasjonen som er nødvendig, og informere Stortinget på egnet måte.

Forslag 4

Stortinget ber regjeringen vurdere de samlede endringene som er skjedd for medisinsk forbruksmateriell, og hvilken effekt de har hatt på brukernes livskvalitet og deltakelse, og fremme nødvendige endringer.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:20 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr – vedtas ikke.

Vedlegg

Vedlegg finnes kun i PDF, se merknadsfelt.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 16. februar 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Kari Kjønaas Kjos

leder

ordfører