Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 7. juni 2017

Dato: 07.06.2017

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil redegjøre for følgende: Erasmus+ – Midtveisevalueringen av Erasmus+ (EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014–2020) samt Norges første innspill til neste programperiode og den nye nasjonale handlingsplanen for norsk deltakelse i utdanningsdelen – Arbeidet med EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon og Norges innspill til dette

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 13. juni 2017. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 31. mai i d.å., samt liste med omtale av de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 3

  EØS- og EU-minister Frank Bakke- Jensen vil etter planen redegjøre for følgende: – EØS-rådsmøtet Orientering fra EØS-rådsmøtet 16. mai og møtet om brexit med EUs forhandlingsleder Barnier i tilknytning til Rådsmøtet – EØS-midlene Status i forhandlingene om rammeavtaler – Aktuelle saker på justisområdet Orientering om retursamarbeid med tredjeland og visumpolitikk som et virkemiddel, forlengelse av indre grensekontroll med 6 måneder og status for passasjerdatadirektivet i EU (herunder personvernhensyn) – Forslag til EU-regler om forbrukerkontrakter Orientering om status (jfr. forslag om 2 års ansvarsperiode) – EUs nye regelverkspakke på vegområdet Orientering om «Mobility Package» som etter planen legges frem 31. mai – EUs fjerde jernbanepakke Orientering om status – Arbeidet med melding til Stortinget om eksport av velferdsytelser Orientering om status

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.30.