Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 7. februar 2018

Dato: 07.02.2018

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil redegjøre for følgende: EUs klimarammeverk mot 2030. Hovedvekt vil bli lagt på enigheten som nylig ble oppnådd i EU om henholdsvis innsatsfordelingsforordningen (fastsetter nasjonale utslippsmål i ikke-kvotepliktig sektor), og regelverket om bokføring av utslipp og opptak i skog og annen arealbruk. Dette er regelverk som Norge vil bli del av i 2021–2030 under en felles oppfyllelse av klimamål med EU. Samtidig vil Norge fortsette som del av det europeiske kvotesystemet gjennom EØS-avtalen. Norge er i dialog med EU om klimaregelverket og vil forhandle frem en avtale med EU om felles oppfyllelse av klimamålene for 2030.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 9. februar 2018. Se vedlagte brev fra utenriksdepartementet, datert 31. januar i d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: Regjeringsplattformen Orientering om regjeringens mål for europapolitikken. Brexit Orientering om status ved inngangen til fase 2 i forhandlingene og regjeringens arbeid. Handelspolitikk Orientering om WTO etter ministerkonferansen i Buenos Aires.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.25.