Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 4. februar 2021 *

Dato: 04.02.2021
Møteleder: Anniken Huitfeldt (

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil etter planen redegjøre for følgende: Norges samarbeid med EU under pandemien, herunder vår deltakelse i EUs vaksineavtaler. Videre vil Høie orientere om Kommisjonens forslag til styrket samarbeid om helseberedskap post covid-19-pandemien. Høie vil også orientere om EUs nye legemiddelstrategi og European Health Data Space.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 5. februar 2021. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 28. januar d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 5. februar.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: EUs forsterkede klimamål/Europas grønne giv I desember 2020 vedtok Det europeiske råd et forsterket klimamål for EU. Det nye målet er å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Norges klimapolitikk er tett knyttet til EUs klimapolitikk, og regjeringen ønsker å samarbeide med EU om å oppfylle våre forsterkede klimamål. Med et mer ambisiøst mål vil EU også måtte forsterke klimaregelverket sitt, og Kommisjonen vil legge fram forslag til endret klimaregelverk i juni. Endret klimaregelverk i EU kan føre til at Norges forpliktelser under dette regelverket blir skjerpet. Utenriksministeren har en koordinerende rolle i arbeidet med Europas grønne giv og vil orientere om den siste tids utvikling i EU og arbeidet som pågår på norsk side. Utvidet rett til å opptre for EU-domstolen EU-domstolen har i en kjennelse i sak C-328/20 slått fast at EØS/EFTA-statene og ESA har anledning til å intervenere i saker mellom EUs medlemsstater, mellom EUs institusjoner eller mellom medlemsstater og institusjoner innenfor EØS-avtalens virkeområde. Dette kommer i tillegg til Norges mulighet til å engasjere seg i andre sakstyper for EU-domstolen. Aktuelle ESA-saker Utenriksministeren vil orientere om status i to saker mellom ESA og Norge. - Pågående søksmål fra ESA om tilknytningskrav ESA har tatt Norge inn for EFTA-domstolen for påståtte brudd på EØS-avtalens regler om etableringsfrihet og fri bevegelighet for arbeidstakere. ESA sendte inn stevning i saken i juli 2020. Både utenriksministeren og næringsministeren har orientert Europautvalget om saken i tidligere møter. - Ideelle aktører og reglene for offentlige anskaffelser ESA ønsker å gjenoppta dialogen om forskriftsbestemmelsene om reservasjon av konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner etter at EU-kommisjonens veiledning om Socially Responsible Procurements publiseres i 2021.Avtalen mellom EU og Storbritannia, og forhandlingene om Norges framtidige forhold til Storbritannia Storbritannia og EU kom 24. desember 2020 til enighet om en avtale for deres framtidige forhold, og man unngikk dermed en avtaleløs periode etter overgangsperiodens utløp. Avtalen, som er gjennomgått grundig på norsk side, er en ordinær handelsavtale mellom to markeder og er mindre omfattende enn EØS-avtalen. Utenriksministeren vil i sitt innlegg besvare spørsmålene fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om avtalens kapittel om Law enforcement and judicial cooperation in criminal matters. Utenriksministeren vil også redegjøre for status i forhandlingene om en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia, og når denne kan ventes å være ferdigforhandlet og klar for oversendelse til Stortinget for godkjenning.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.23.