Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 21. april 2021 *

Dato: 21.04.2021
Møteleder: Anniken Huitfeldt

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Næringsminister Iselin Nybø vil etter planen redegjøre for følgende: Status i frihandelsavtaleforhandlingene med Kina Næringsminister Iselin Nybø vil orientere om status i de pågående forhandlingene med Kina om en frihandelsavtale. Næringsministeren orienterte om saken i Stortingets europautvalg 10. desember 2020 og vil redegjøre for utviklingen i forhandlingene siden den gang. Status i frihandelsavtaleforhandlingene med Storbritannia Næringsministeren vil redegjøre for status i forhandlingene om en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 23 april 2021. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 15. april d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 23. april.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: Øvrige forhandlinger med Storbritannia om det framtidige forholdet Utenriksministeren vil orientere om status i forhandlingene med Storbritannia på de viktigste utestående forhandlingssporene utenom frihandelsavtalen. Norges samarbeid med EU om håndtering av covid-19 og forsterket nordisk samarbeid Utenriksministeren vil orientere om Norges samarbeid med EU om styrket europeisk helseberedskap og norsk deltakelse når EU utvikler et felles, standardisert europeisk digitalt koronasertifikat. Norsk deltakelse i EUs programmer 2021–2027 Regjeringen har besluttet hvilke EU-programmer den foreslår norsk deltakelse i, og de første samtykkeproposisjonene ble oversendt Stortinget 9. april. Alle proposisjonene vil være sendt Stortinget i løpet av april. Det er i alt 11 programmer som regjeringen vil be Stortinget om samtykke til at innlemmes i EØS-avtalen.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.13.