Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 10. juni 2021 (under arbeid)

Dato: 10.06.2021
Møteleder: Anniken Huitfeldt

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Næringsminister Iselin Nybø vil etter planen redegjøre for følgende: Status i frihandelsavtaleforhandlingene med Storbritannia Næringsministeren vil redegjøre for status i forhandlingene om en nu frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia.

 • Sak nr. 2

  Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 3. juni d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 11. juni.Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 11. juni 2021.

 • Sak nr. 3

  Regjeringen fremmet 21. mai en prop. LS som gir lovhjemmel for sertifikatene og hvor en ber om Stortingets samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning om koronasertifikater. Denne forordningen vil sammen med en Schengen-forordning utgjøre EUs felles rammeverk for digitale koronasertifikater. De to forordningene etablerer et felles juridisk og teknisk rammeverk for utstedelse, verifikasjon og aksept av koronasertifikater i Europa. Det er politisk enighet mellom EUs medlemsstater, Europaparlamentet og Kommisjonen om sertifikatene, men det formelle vedtaket gjenstår og er først ventet i juni. Dette gjør forhåndsinnhentingen av Stortingets samtykke ekstraordinær. Når møtet i Stortingets europautvalg finner sted vil det forhåpentligvis være mulig å orientere nærmere om status for de europeiske koronasertifikatene. – WTO – TRIPS/vaksiner Dette er en erkjennelse blant WTOs medlemmer at dagens multilaterale handelssystem ikke gir god nok støtte til globalt helsesamarbeid – og spesielt håndteringen av covid-19-pandemien. Noen fremhever handelshindringer og handelstiltak (f.eks. eksportrestriksjoner) som hindrer vareflyt og effektive verdikjeder. Andre – blant annet India og Sør-Afrikas gjennom sitt forslag om unntak fra TRIPS-avtalen – peker på at immaterielle rettigheter kan være et hinder for økt produksjon av og tilgang til vaksiner og andre medisinske produkter. De fleste eksperter mener imidlertid at et TRIPS-unntak ikke vil gi flere vaksiner på kort sikt. Utenriksministeren vil orientere om status for forslaget om TRIPS-unntak og andre forslag i WTO for å øke vaksineproduksjonen. – EØS-midlene – Ungarn Oppdatering av status for EØS-midlene i Ungarn. Rammeavtaler mellom giverne og Ungarn ble signert 21. desember 2020. – EØS-midlene – forhandlinger om ny periode EU-siden har besluttet at de er klare til å starte forhandlinger om en ny periode med EØS-midler. Utenriksministeren vil orientere om prosessen på norsk side og forventet oppstart av forhandlingene, som vil omfatte parallelle forhandlinger om markedsadgang for fisk og marine produkter. – Norsk formannskap i Østersjørådet fra 1. juli Norge overtar 1. juli formannskapet i Østersjørådet etter Litauen. Dette er et samarbeidsformat som omfatter ti EU/EØS-land og Russland. Utenriksministrene bekreftet under det digitale utenriksministermøtet i mai 2020 at Østersjørådet fortsatt skal være et forum for både politisk dialog og praktisk samarbeid. Det vil påligge Norge å sørge for opprettholdelse av kontakt og samarbeid langs begge disse dimensjonene under formannskapet. – Bærekraftig finans – status for arbeidet med taksonomien Taksonomiforordningen gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette tekniske kriterier for hvilke økonomiske aktiviteter som kan regnes som bærekraftige i delegerte rettsakter. Det første settet med kriterier for de to klimarelaterte miljømålene ble fastsatt 21. april, og et ytterligere sett med kriterier for fire andre miljømål skal fastsettes innen utløpet av året.Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil etter planen redegjøre for følgende: – EU-regelverk om koronasertifikater

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.25.