Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 8. juni 2022 *

Dato: 08.06.2022
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 10. juni 2022. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 30. mai d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 10. juni.

  • Sak nr. 2

    Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: Flyktningkrisen i Europa og EUs ordning for sivil beredskap, UCPM Orientering om flyktningsituasjonen i Europa i forbindelse med krigen i Ukraina, inkludert medisinsk evakuering og bruk av EUs ordning for sivil beredskap, UCPM. – EØS-rådsmøtet 23. mai Orientering fra EØS-rådsmøtet som fant sted i Brussel 23. mai, herunder enighet om oppstart av forhandlinger om nye EØS-midler og markedsadgang for fisk. – Fiskerikonflikt med EU om torskekvoten i fiskevernsonen rundt Svalbard Utenriksministeren vil orientere om siste utvikling i saken. – WTOs 12. ministerkonferanse WTOs 12. ministerkonferanse finner sted i Genève 12.–15. juni. Utenriksministeren vil orientere om norske prioriteringer, herunder fiskerisubsidier, pandemihåndtering, inkludert TRIPS, landbruk og WTO-reform.

  • Sak nr. 3

    Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.20.