Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 10. juni 2024 kl. 8:30

Dato: 10.06.2024
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Klima- og miljøministeren ønsker å orientere utvalget om Klar for 55-pakken med vekt på klimaavtalen med EU og aktuelt regelverk for sirkulær økonomi.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 12. juni 2024. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 3. juni d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 12. juni.

 • Sak nr. 3

  Utenriksministeren ønsker å orientere om EØS-rådets møte i Brussel 28. mai, status for avtalene med EU om EØS-finansieringsordninger og markedsadgang for sjømat, partnerskapsavtalen med EU om forsvars- og sikkerhetspolitikk, status for prosessen med å knytte Norge til EUs helseberedskapssamarbeid, planleggingen i forbindelse med Norges deltakelse i EUs programmer i neste programperiode, og avtalen om e-handel innenfor rammen av WTO.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.50.