Lagtinget - Møte tirsdag den 27. mai 2003 kl. 14.30

Dato: 27.05.2003

Sak nr. 4

Odelstingets vedtak til lov om endringer i skatteloven m.m. (Besl. O. nr. 83 (2002-2003), jf. Innst. O. nr. 77 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 42 (2002-2003))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.