Lagtinget - Møte torsdag den 5. juni 2008 kl. 14.32

Dato: 05.06.2008

Dokumenter: (Besl. O. nr. 83 (2007-2008), jf. Innst. O. nr. 55 (2007-2008)og Ot.prp. nr. 74 (2006-2007))

Sak nr. 5

Odelstingets vedtak til lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)

Presidenten [14:33:55]: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.