Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 1994

Dato: 25.05.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 19

Lisbeth Holand (SV): Jeg skal få stille følgende spørsmål til justisministeren:

Når vil Stortinget få seg forelagt innstilling om den framtidige parlamentariske felleskontroll med de hemmelige tjenestene basert på Skauge-utvalgets innstilling?

Statsråd Grete Faremo: Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenestene ble oppnevnt ved kgl. resolusjon 24. september i fjor, og kommisjonen fikk frist til 1. januar i år med å legge fram sin innstilling. Innstillingen - den såkalte Skauge-utvalgets innstilling - ble avgitt 7. februar i år.

Innstillingen har deretter vært sendt på høring med høringsfrist 13. mai i år.

Arbeidet med å utforme en odelstingsproposisjon om lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten er i gang i departementet, og jeg tar sikte på å legge fram proposisjonen for Stortinget i løpet av juni.

Lisbeth Holand (SV): Jeg takker statsråden for svaret. Samtidig må jeg si at jeg beklager at vi ikke har fått saken til behandling i inneværende stortingsperiode, og jeg vil da minne litt om forhistorien.

Ifølge det vedtaket som ble gjort i juni i fjor, skulle det settes ned en kommisjon som ble gitt frist til 1. januar 1994 med å legge fram en innstilling, og så skulle Regjeringen legge fram en stortingsproposisjon « så snart som råd ». Som statsråden viste til, leverte kommisjonen innstilling først den 7. februar, fordi det ble brukt tre måneder fra vedtaket ble gjort i Stortinget, til utvalget ble opprettet. Utvalget leverte altså innstilling den 7. februar, og den ble ikke sendt på høring før den 25. mars.

Både med å oppnevne utvalget og med å få det på høring brukte departementet uforholdsmessig lang tid. Kan statsråden forstå at det kan oppfattes som et forsøk på å trenere gjennomføringen av et vedtak som Arbeiderpartiet i det lengste strittet imot?

Statsråd Grete Faremo: Jeg er overrasket over den karakteristikk som her gis. Hvis vi ser på hva som har skjedd, har vi for det første nedsatt et utvalg hvor både Presidentskapet i Stortinget og Regjeringen skulle komme med sine representanter. Skauge-utvalget har gjort en utmerket jobb og gitt et meget godt grunnlag for en odelstingsproposisjon.

Da utvalget var ferdig med sin jobb, ble innstillingen sendt på reglementsmessig høring, normalt en høring med tre måneders frist. Høringsfristen gikk ut 13. mai i år, og vi skriver i dag 25. mai, og jeg opplyser at proposisjonen er tenkt lagt fram i juni, kan jeg vanskelig se hvilke deler av prosessen som skulle kunne karakteriseres som en trenering.

Lisbeth Holand (SV): Det er ikke alle fakta som statsråden opplyste, som stemmer. Statsråden sa at kommisjonen leverte sin innstilling den 7. februar. Den ble sendt ut på høring med tre måneders høringsfrist. Høringsbrevet ble sendt ut den 25. mars 1994. Da hadde innstillingen ligget i departementet fra 7. februar 1994 til 25. mars. Fra 25. mars til 13. mai er det ikke tre måneders høringsfrist, så saken har ligget i departementet i urimelig lang tid for å utforme et høringsbrev på knapt én side, som det ikke kunne ta mer enn 20 minutter å utarbeide.

Så det er på to punkter jeg mener det helt klart her har gått veldig tregt. Det ene er oppnevningen av kommisjonen, og det andre er tida fra innstillingen ble levert og til den ble sendt ut på høring. Når den skulle behandles « så snart som råd », måtte det være rimelig av Stortinget å forvente at en skulle få den til behandling i inneværende sesjon.

Statsråd Grete Faremo: Jeg vil tro at den perioden som gikk før Skauge-utvalgets innstilling ble sendt på høring, fremstår som en svært kort periode sett i sammenligning med den perioden som medgår når utvalgsinnstillinger generelt sendes ut på høring.

Det trengs ikke « mer enn 20 minutter å utarbeide » et høringsbrev - den uttalelsen vil jeg ta skarp avstand fra. Det er svært viktige spørsmål som omhandles i Skauge-utvalgets innstilling, og jeg tror den behandling rapporten har fått, har vært både en sikker og rask behandling.