Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 14

Jan Simonsen (Frp): Jeg skal få lov til å stille følgende spørsmål:

Stortinget har forutsatt at skolelovene skal gjelde for elever som er inne på opphold ved de spesialpedagogiske kompetansesentrene. Undervisningsoppgaver er likevel ikke beskrevet i sentrenes planer.

Hvordan vil departementet sikre at elever som er inne på korttidsopphold, får den undervisningen de har krav på, og at de som skal undervise, har undervisningskompetanse?

Statsråd Thorbjørn Berntsen: Ja, også her må jeg overbringe et svar fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren, og svaret lyder:

Grunnskoleloven og lov om videregående opplæring gjelder selvsagt for elever som er inne på opphold ved spesialpedagogiske kompetansesentre. Ved alle kompetansesentrene har en derfor personale med lærerkompetanse som også kan gi undervisning til elever på korttidsopphold.

Den undervisning som gis ved kompetansesentrene, gis innenfor de rammer som er trukket opp i skolelovgivningen/lærerplaner, og tar utgangspunkt i den enkelte elevs behov.

Miljøvernministeren har ingen ytterligere kommentarer til det refererte.

Presidenten: Da skal vi gå tilbake til spørsmål 6, fra representanten Ole Johs. Brunæs til samferdselsministeren.