Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 18

Olav Akselsen (A): Eg vil stilla kulturministeren følgjande spørsmål:

Ein nærradioredaktør har i ei årrekkje æreskjelt og sjikanert privatpersonar og grupper på det grovaste via sitt sendenett. Han er no erklært strafferettsleg utilrekneleg og kan difor ikkje dømmast for sine handlingar.

Kva vil kulturministeren gjera for å stoppa det misbruket av eteren som denne nærradioredaktøren driv?

Statsråd Åse Kleveland: La meg først minne om at det er rettsapparatet som må anvendes hvis ytringer er i strid med norsk lov. Konsesjonsmyndighetenes ansvar er å følge opp at konsesjonsforutsetningene overholdes. Det er det prinsipielle utgangspunktet.

Det er Statens medieforvaltning som har ansvaret for å håndtere nærkringkastingsspørsmål i første instans, mens Kulturdepartementet er klageinstans for vedtak som medieforvaltningen treffer.

Jeg har konsultert medieforvaltningen om denne saken, som gjelder en nærradio i Bergen.

Enhver nærradio skal ha en ansvarlig redaktør. Bakgrunnen er blant annet at redaktøren skal kunne trekkes strafferettslig til ansvar for det innholdet som sendingene har, jf. straffeloven § 431. Redaktøren for denne radioen er i forbindelse med en tiltale på bakgrunn av vedkommendes uttalelser i radioen ansett for strafferettslig utilregnelig. Riksadvokaten henla derfor saken i slutten av september. Statens medieforvaltning har på denne bakgrunn konkludert med at konsesjonsvilkårene for tiden ikke er oppfylt. Dette har Statens medieforvaltning meddelt radioen, og samtidig understreket at nærradiovirksomheten ikke kan fortsette uten redaktørskifte. Radioen fikk frist til kl. 12 i går med å bringe forholdet i orden.

Jeg er enig med Statens medieforvaltning i at det selvfølgelige utgangspunkt må være at en ansvarlig redaktør må kunne trekkes strafferettslig til ansvar.

Styret for denne nærradioen har i en redegjørelse til Statens medieforvaltning i går bestridt at konsesjonsvilkårene ikke er oppfylt.

Statens medieforvaltning har nettopp informert meg om at det i dag blir sendt et brev til radioen hvor konklusjonen er at sendingene ikke kan fortsette uten at det foretas et redaktørskifte.