Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 22

Carl I. Hagen (Frp): Jeg har følgende spørsmål til justisministeren:

AP/SV-byrådet i Oslo vil tilby det kriminelle og ekstremistiske Blitz-miljøet oppussing og billig husleie av det hus som er ulovlig okkupert. Byrådets handling er et slag i ansiktet på lovlydige skattebetalere i Oslo, samt politikorpset i Oslo.

Hva vil justisministeren foreta seg for å stoppe byrådets avtale med Blitz-miljøet?

Statsråd Werner Christie: Oslo kommune er eier av det såkalte Blitz-huset og kan således disponere over dette innenfor lovens rammer. Jeg har ikke noe grunnlag for å gripe inn overfor politiske organer i Oslo kommune når det gjelder eventuelle avtaler om utleie.

Carl I. Hagen (Frp): Jeg takker helseministeren for å ha lest opp justisministerens usedvanlig korte, klossete, ukloke og delvis flåsete svar. Jeg synes det er merkverdig at ikke justisministeren kan se hvilke implikasjoner denne belønningen av det kriminelle og ekstremistiske miljøet har for vanlige lovlydige borgere i Oslo. Jeg synes det er rart at justisministeren ikke ser at arbeidsmoralen i Oslos politikorps vil bli meget redusert når deres mangeårige motstander, som har pekt nese av politiet, som har hatt en rekke ulovlige aksjoner, og som har vært voldelig mot politiet, av landets hovedstadsbyråd fra Arbeiderpartiet og SV i stedet for å bli straffet i realiteten blir belønnet med en husleie som er latterlig i forhold til det mange frivillige organisasjoner og eldresentre må betale, og at det har implikasjoner for folks syn på lov og orden. Det burde justisministeren ha vært opptatt av, men det er hun altså ikke.

Mitt spørsmål til helseministeren er: Kan han se de psykiske helseproblemer som Oslo-politiet vil få som følge av at deres motstandere blir belønnet, mens de selv sliter med en helt berettiget konflikt overfor myndighetene når det gjelder lønnsnivået?

Presidenten: Før presidenten gir ordet til statsråd Werner Christie, våger presidenten seg på å bemerke ordene « uklok » og « flåsete ». Presidenten er redd det ikke er særlig parlamentariske uttrykk i denne sammenheng.

Statsråd Werner Christie: Når det gjelder Oslo politikammer og politikorpsets generelle psykiske helse, har jeg full tillit til at den er mer robust enn at den skulle ta skade av det som har skjedd i denne saken. De har nok opplevd ting som er vesentlig verre enn dette, uten å ta skade av det.

Jeg vil igjen vise til at det er justisministeren som har overordnet ansvar for lov og orden i hele landet, men i Oslo er det jo nettopp Oslo politikammer som har til oppgave å håndheve lov og rett og ivareta borgernes sikkerhet. Jeg har også tillit til at kammeret vil klare det i fremtiden. Endelig vil jeg peke på at i og med denne avtalen har man faktisk brakt en lovløs og problemfylt sak for politiet til opphør, fordi det nå ikke lenger er en ulovlig okkupasjon, men man har funnet en ordning som har etablert et lovlig forhold i stedet for et lovløst forhold.Det ville man tro var til fordel for politiet.

Carl I. Hagen (Frp): Konsekvensen av det helseministeren nå nettopp sa, er at de som ønsker å få et lovlig hus i Oslo med usedvanlig billig husleie og gratis oppussing, men har dårlig økonomi, bør okkupere en eller annen bygning, sørge for å barrikadere seg med betongkolosser utenfor, drive vold mot politiet, for det er altså metoden for til slutt å skaffe seg et lovlig, subsidiert leieforhold i nyoppussede lokaler. Jeg forstår også at det er denne anbefaling Regjeringen gir til husløse i Oslo og andre steder i landet: Ta dere til rette, stå på, hold ut, kast stein og flasker på politiet, så vil dere til slutt bli belønnet med et hus med billig husleie og i nyoppusset stand! Jeg synes det er bedrøvelig at Regjeringen står for en slik politikk overfor landets befolkning, som betaler regningen for den manglende handling fra Regjeringens side.

Statsråd Werner Christie: Man må jo bare merke seg representanten Carl I. Hagens synspunkter i denne sak. Men jeg har behov for igjen å gjøre oppmerksom på at dette er et forhold som Regjeringen ikke har ment noe som helst om og ikke tatt stilling til. I denne sammenheng er dette en sak mellom Oslo kommune, Blitz og eventuelt i den grad det skulle være noen politisak, Oslo politikammer, og de håndhever dette helt greit.