Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 26

John Alvheim (Frp): Jeg skal få stille den ærede helseminister følgende spørsmål:

Et ukjent antall eldre har over flere år blitt avkrevd for høy egenbetaling for opphold i sykehjem.

Når vil helseministeren rydde opp i disse forhold og tilbakebetale de beløp som urettmessig er innkrevd?

Statsråd Werner Christie: Jeg er kjent med at det ved beregningen av egenbetaling for opphold i sykehjem er noen beboere med hjemmeboende ektefelle som er blitt avkrevd en høyere betaling enn det som var intensjonen med en av fradragsbestemmelsene i forskriften om vederlagsbetaling for opphold i institusjon.

Årsaken til at bestemmelsen delvis er blitt tolket og praktisert på en annen måte enn det som var intensjonen, er en uheldig formulering i selve forskriften, mens den tilsiktede ordningen fremgår i merknaden til vedkommende paragraf. Det har gått flere år fra forskriften ble fastsatt til departementet fikk tilbakemelding om uheldig praktisering i enkelte kommuner på dette punktet. Det kan derfor være grunn til å tro at flertallet av kommunene har fulgt departementets intensjon slik den fremgår av merknaden til forskriften.

Bestemmelsen vil bli rettet opp med virkning fra 1. januar 1995. Den praksis som er fulgt, er imidlertid ikke i strid med forskriften slik den er å forstå etter dens nåværende ordlyd. Det er derfor formelt ikke noe grunnlag for tilbakebetaling til de beboere som er blitt avkrevd for høy egenbetaling i forhold til det som var intensjonen. Slik tilbakebetaling vil også være svært vanskelig å praktisere av rent praktiske årsaker siden forskriften har vært i kraft i seks år.

John Alvheim (Frp): Jeg takker helseministeren for svaret. Det er selvfølgelig positivt at han vil rette opp dette fra 1. januar 1995, men jeg er overhodet ikke tilfreds med at man ikke vil tilbakebetale dem som urettmessig er blitt avkrevd en for høy betaling tidligere. Så tidlig som i 1992 ble departementet gjort oppmerksom på denne feilinnkrevingen av egenbetaling, og det burde ha vært god tid for departementet til å rydde opp i disse forholdene tidligere. Jeg synes også departementet bør gå ut med en offentlig beklagelse overfor dem dette gjelder, for det overgrep som her er gjort.

Mitt tilleggsspørsmål til helseministeren er: Kan man nå være trygg for at de forskrifter og reglement som gjelder, blir forstått av dem som skal forvalte reglementet, slik at vi slipper slike pinlige saker for ettertiden?

Statsråd Werner Christie: Jeg vil gjerne forsikre representanten Alvheim om at dette er en sak som heller ikke vi er særlig glad for, og vi vil selvfølgelig, med bakgrunn i den saken vi her har opplevd, gjøre vårt aller beste for å sørge for at de nye forskriftene som nå går ut, blir krystallklare og blir forstått på riktig måte. Det vil også departementet være avhengig av å få til for å unngå lignende ting for fremtiden.