Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 6

Ole Johs. Brunæs (H): Jeg skal få lov å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

Det er inngått avtale med flygelederne hvorav det fremgår at flygelederne får lønnskompensasjon som ligger helt utenfor de lønnsprinsipper som gjelder for statens virksomheter. Videre fører avtalen til helt ulike lønnsprinsipper innen Luftfartsverkets ansvarsområde.

Hvordan forsvarer statsråden rettferdigheten av så ulik lønnsbehandling av statens ansatte med samme kompetanse- og ansvarsnivå?

Statsråd Kjell Opseth: Det er ikkje inngått nye avtalar om løns- og arbeidsvilkår for flygeleiarane. Det representanten Brunæs siktar til, er eit utkast til ei avtale mellom partane.

Ole Johs. Brunæs (H): Jeg takker statsråden for et kort svar. Det er riktig at det ikke ble en avtale, men utkastet ligger der. Ved innledningen av denne prosessen ble det sagt at det ikke forelå noen lønnskamp, men det er jo det det er. Det kan ikke herske noen tvil om det.

Jeg mener å huske at statsråd Totland har hevdet at det er uheldig at enkelte grupper tar ut urimelige lønninger sammenliknet med andre grupper i tilsvarende ansvarsfulle jobber.

Det jeg her vil spørre om, siden det ikke er inngått endelig avtale, er om statsråden er enig i at det er viktig å følge opp lojalitetsprinsippene overfor de andre ansatte i Luftfartsverket. Og ser han også i disse spørsmålene faren for spredning til andre etater og andre virksomheter? Jeg kan her bare peke på politiets oppgjør for tiden.

Statsråd Kjell Opseth: Eg vil gjerne få lov å gjenta at det ikkje er inngått nokon ny avtale, eg vil difor ikkje gå inn i dei elementa som eit utkast til avtale inneheld. Men på generell basis har eg ikkje noko problem med å vedgå at det er uheldig at enkelte grupper får vesentleg større lønstillegg enn det som er generelt i staten.

Ole Johs. Brunæs (H): Et ganske kort spørsmål til statsråden: Vil statsråden med de planene han nå har, komme frem til en avtale hvor han sikrer seg arbeidsfred - enten ved at man får en avtale som hindrer at det gjøres på generell basis, eller ved at han kjøper seg til en arbeidsfred?

Presidenten: Presidenten vil igjen bemerke at dette spørsmålet syntes å være noe på siden av det opprinnelige spørsmålet. Det er altså meningen med tilleggsspørsmål at de skal være direkte oppfølginger av det spørsmålet som i utgangspunktet er stilt.

Statsråd Kjell Opseth: Spørsmål om å inngå ein avtale er eit spørsmål mellom partane, i dette tilfellet Luftfartsverket og flygeleiarane, og det trur eg vi skal halde fast ved. Dei ulike elementa i ein framtidig avtale vil eg som sagt ikkje gå inn i - eg finn det ikkje rett.