Stortinget - Møte onsdag den 5. april 1995

Dato: 05.04.1995

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 5

Dag C Weberg (H): Jeg vil få reise følgende spørsmål til den ærede kommunal- og arbeidsminister:

Arbeidsledige som har vært mer interessert i å få realisert sine forretningsideer enn å stå passivt i ledighetskø, har fått problemer med arbeidskontorene.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at et stivbent regelverk og mangelfull rådgivning ved arbeidskontorene stimulerer til passivitet hos arbeidssøkerne?

Statsråd Gunnar Berge: Siden 1989 har dagpengemottakere med forretningsideer fått mulighet til å etablere egen virksomhet mens de mottar dagpenger. Siden ordningen startet i 1989, har vilkårene for etablerere også blitt bedre.

Mens etablerere tidligere kunne beholde dagpengene i inntil tre måneder, er det i dag mulighet til å få beholde dagpengene i seks måneder under utvikling av og tre måneder under oppstarting av egen virksomhet. Til sammen er det mulig å beholde dagpengene i ni måneder. For å bedre det økonomiske sikkerhetsnettet rundt etableringen er det også mulig for etablerere å komme tilbake på det samme dagpengegrunnlag innen ett år dersom etableringen mislykkes.

Ordningen med dagpenger til etablerere stimulerer i høyeste grad til aktivitet hos de arbeidsledige, slik at de får muligheter til sjøl å ta initiativ og gjøre noe med sin ledighetssituasjon.

Det er imidlertid knyttet visse vilkår til å kunne få beholde dagpengene under etablering av egen virksomhet. I tillegg til at personen må søke arbeidskontoret spesielt om dette, er det et krav at søkeren må innhente vurdering fra fylkeskommunen om etableringsplanene. Uttalelse fra fylkeskommunen, som også vurderer søknader om etablererstipend, vil sørge for at prosjektplanene får en næringsfaglig vurdering. En slik vurdering er viktig for å sikre at etablerere som får innvilget søknad, har en god sjanse til å lykkes. Verken de ledige sjøl eller samfunnet er tjent med at etableringsprosjekter påbegynnes som ikke har en god sannsynlighet for å lykkes. Fylkeskommunens vurderinger er også viktig for å hindre overetableringer i visse næringer.

Både fylkeskommunen og arbeidskontoret må se positivt på opplegget for etablering. Søknader blir innvilget av arbeidskontoret etter en helhetsvurdering.

Jeg kan ikke være enig i at dagens regler er stivbente. Reglene er med på å sikre at de prosjektene som blir etablert, er levedyktige, og at de ikke fortrenger allerede eksisterende virksomheter.

Dag C Weberg (H): Jeg takker statsråden for svaret.

Jeg må umiddelbart si meg enig i den redegjørelsen han har gitt hva angår regelverkets intensjoner om at det kan gis dagpenger til etablerere og folk som driver med utvikling av konkrete prosjekter. Mitt spørsmål går nok da også på måten dette regelverket praktiseres på i arbeidsmarkedsetaten.

Bakgrunnen for at spørsmålet er reist, er at det foreligger opplysninger om personer som åpenbart ikke har fått den informasjon som de har krav på. Fordi de har vært ærlige og har gitt opplysning om at de driver prosjektutvikling - at de f.eks. driver og fremmer en patentsøknad og derfor ikke kan ta hvilket som helst arbeid - er det altså ikke fulgt opp fra etatens side med opplysning om de muligheter som foreligger i dagens system.

Spørsmålet som jeg vil følge opp med, er hvorvidt statsråden, eventuelt på grunnlag av informasjon som jeg gjerne vil stille til hans disposisjon, vil sørge for at departementet ser på om arbeidsmarkedsetaten har et system for oppfølging som er tilfredsstillende i forhold til intensjonen.

Statsråd Gunnar Berge: En kan selvfølgelig aldri se bort fra at et regelverk blir feil eller for stivbent praktisert på det enkelte arbeidskontor. Det vil jeg ikke utelukke. Derfor er det viktig at vi blir informert om det, hvis det kan vises til konkrete eksempler, og jeg skal selvfølgelig da ta det opp.

På den annen side må jeg nok si at det forekommer tilfeller der dagpenger direkte blir misbrukt og brukt i strid med reglene, og det gjør at vi må være veldig påpasselige og føre nøye kontroll med hvordan dette skjer. Men når det gjelder dette konkrete eksemplet, tar jeg gjerne imot materiale og skal undersøke saken nærmere.

Presidenten: Vi går så til spørsmål 19.