Stortinget - Møte onsdag den 4. juni 1997

Dato: 04.06.1997

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 11

Jan Simonsen (Frp): Jeg skal få lov til å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

Den amerikanske sparkesykkelen med hjelpemotor (Go-Ped) er blitt klassifisert som moped, nektet typegodkjenning og forbudt brukt både i forbindelse med konkurranser, på avsperrede områder og i trafikken. Samtidig er sykkel med hjelpemotor omklassifisert og godkjent.

Vil statsråden gripe inn og sørge for at også sparkesykkelen med hjelpemotor blir tillatt?

Statsråd Sissel Rønbeck: Aller først vil jeg si at spørsmålet som her blir reist, omhandler to helt forskjellige framkomstmidler.

Den motoriserte sparkesykkelen Go-Ped er et kjøretøy med motor og kan komme opp i en topphastighet på mellom 30 og 70 km/t.

Etter klassifiseringen som følger av EØS-regelverket, er derfor Go-Ped å anse som moped. På lik linje med alle andre mopeder må derfor Go-Ped typegodkjennes og registreres for å kunne brukes lovlig. Hvis den oppfyller de vanlige tekniske kravene som gjelder for mopeder, vil Go-Ped bli godkjent, og dermed kan den også registreres og brukes i trafikken.

Når det gjelder bruk av Go-Ped i motorsportsammenheng, har Vegdirektoratet gitt dispensasjon fra de kjøretøytekniske bestemmelsene, slik at Go-Ped kan benyttes i slike sammenhenger fram til 1. juni 1998. Direktoratet vil før den tid ha vurdert om forskriften om organisert motorsport skal endres for å innpasse Go-Ped i denne.

Sykkel med hjelpemotor er et helt annet framkomstmiddel enn Go-Ped. Denne sykkelen har ikke motor som hovedframdriftsmiddel, men drives fram av pedalkraft på lik linje med en vanlig tråsykkel. I f.eks. bratt terreng vil brukeren få hjelp av en liten elektrisk motor. Denne blir imidlertid koblet ut automatisk når en kommer opp i en hastighet på ca 20 km/t. Toppfarten blir dermed ikke større enn for vanlige tråsykler.

Jeg vil imidlertid gjøre oppmerksom på at klassifiseringen som er gjort av denne sykkelen, er midlertidig. Hvis erfaringene med sykler med hjelpemotor etter hvert skulle vise seg å bli negative, vil det bli vurdert om klassifiseringen bør endres.

Jan Simonsen (Frp): Jeg er glad for at Vegdirektoratet nå har godkjent Go-Ped'en til bruk i konkurranser. Det skjedde i slutten av forrige uke, etter at mitt spørsmål var sendt til Justisdepartementet - uten at jeg vil antyde noen sammenheng av den grunn.

Hovedspørsmålet gjenstår likevel. Tolldirektoratet har sagt at denne sykkelen er en moped. Det passer jo Tolldirektoratet veldig bra, for da får man jo avgifter. Vegdirektoratet har sagt at det er en moped, men den kan likevel, selv om det er en moped, ikke typegodkjennes som moped, fordi den ikke tilfredsstiller alminnelige standarder, og den ser jo ikke ut som en alminnelig moped og vil aldri kunne gjøre det. Så dette er ganske vanskelig. På den ene siden sier Vegdirektoratet at det er en moped, og på den andre siden sier man at det ikke er en skikkelig moped likevel, og derfor kan den ikke godkjennes.

Jeg sitter her med en klage over typegodkjenningen som ble sendt 23. desember. Importøren purret på klagen 25. april og fikk nå 14. mai svar fra departementet, som skriver at det på grunn av stor saksmengde ennå vil ta lang tid før saken er avgjort.

Mener statsråden at dette er en tilfredsstillende saksbehandling, at det går fort nok? Dette er den syvende søknaden som er sendt fra importøren. Hvorfor skal dette være så vanskelig?

Statsråd Sissel Rønbeck: Det er slik i ethvert departement, som andre steder, at det iblant er nødvendig å prioritere. Og i et departement med 100 ansatte som etter jul har gått inn i en sluttspurt med ferdigstillelse og utarbeidelse av fire omfattende langtidsplaner, med derpå påfølgende behandling i Stortinget, som bl.a. stiller krav til å svare på uttallige spørsmål, vil jeg si at jeg forstår at en ikke har klart å svare på henvendelser så raskt som ønskelig. Jeg kunne nok ønske flere folk og midler til drift og lønn, men slik er det ikke. Men vi skal få avgjort den saken så fort som mulig.

For øvrig gjør jeg oppmerksom på at dette med å klassifisere som moped ikke minst handler om fart. En moped som kan gå i høy fart, enten den ser slik eller sånn ut, må ha visse tekniske krav oppfylt. Det gjelder i forhold til lys, det gjelder i forhold til slikt som bremser, og det er det dette handler om. I det øyeblikket det er på plass, vil også Go-Ped kunne brukes i trafikken.

Jan Simonsen (Frp): Jeg håper at denne saken nå snart kan få sin avgjørelse. Den eneste bemerkningen jeg har, er at det i grunnen er veldig lite interessant for denne importøren, det hjelper ham veldig lite, at departementet har lagt fire langtidsplaner. Så jeg håper at departementet og hele byråkratiet i framtiden vil ta mer hensyn til enkeltindivider i norsk næringsliv som prøver å få importert nye produkter, og som prøver å få skaffet arbeidsplasser i Norge.

Statsråd Sissel Rønbeck: Jeg syns dette var et meget fromt ønske fra en representant fra et parti i dette Stortinget som mer enn noen andre skjærer ned og skjærer ned, og i den alminnelige politiske debatten framstiller det slik at bruk av midler til å lønne byråkrater nærmest er forkastelig, og som derfor også går inn for å ha et embetsverk og et såkalt byråkrati som er så begrenset at det i hvert fall ikke er mulig å besvare raskt den type henvendelser som det her refereres til.