Stortinget - Møte onsdag den 4. juni 1997

Dato: 04.06.1997

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 25

Terje Riis-Johansen (Sp): « Folkedansgruppa Camerad fra Bosnia-Hercegovina er invitert til Ibsen kulturfestival i Skien som en del av en norgesturné. UDI nekter imidlertid gruppen visum før Sverige og Finland har gitt innreisetillatelse.

Mener statsråden det er svensk og finsk visumpolitikk som skal legge rammene for internasjonal kulturutveksling i Norge? »

Statsråd Gerd-Liv Valla: Jeg vil først opplyse at Utlendingsdirektoratet har gitt folkedansgruppen Camerad visum til Norge.

Når det gjelder representanten Riis-Johansens spørsmål om de øvrige nordiske land legger rammene for internasjonal kulturutveksling i Norge, er svaret definitivt nei. Norske myndigheter fører en selvstendig visumpolitikk og vurderer søknader etter det norske regelverket og i henhold til norsk praksis, og står fritt i forhold til andre lands vurderinger.

Presidenten: Presidenten tør anmode Terje Riis-Johansen om kanskje ikke å følge opp med to tilleggsspørsmål i hvert fall, for vi har litt knapp tid til å bli ferdig i formiddagens møte. All den stund presidenten oppfattet svaret som meget positivt, burde kanskje ikke oppfølgingsspørsmålene være like nødvendige.

Terje Riis-Johansen (Sp): Det var jo en forholdsvis klar henstilling, så da får jeg forsøke å etterkomme den.

Det var et positivt svar på det konkrete. Jeg må likevel få lov til å følge opp litt på det prinsipielle her. Det er fra UDI ved underdirektør Paula Tolonen blitt sagt at i den type saker som dette er det vanlig rutine at visum for et kortvarig opphold ikke blir gitt før videre reise er klarlagt. Og for å være veldig kort: Det virker for det første unødvendig byråkratisk i forhold til den type arrangementer, og samtidig må det helt konkret skape en del problemer for internasjonal kulturutveksling f.eks.

Presidenten: Presidenten vil understreke at dette var et helt konkret spørsmål, og ber om at representanten holder seg til det.

Statsråd Gerd-Liv Valla: Svaret på om vi lar oss styre av andre land, er i denne sammenhengen fortsatt et helt klart nei. Men når man vurderer en visumsøknad, ser man på om returforutsetningen er oppfylt. Det har man gjort i denne sammenhengen også, så jeg vil tippe at det er det som har vært sagt her.