Stortinget - Møte onsdag den 4. juni 1997

Dato: 04.06.1997

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 27

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg har følgende spørsmål til vår ærede justisminister:

Underdirektør Ole Hafnor i Justisdepartementet uttaler til Aftenposten 10. mai 1997 at plasseringen av et fullverdig redningshelikopter ved Oslofjorden vil bli avgjort mot slutten av året.

Kan statsråden bekrefte plasseringen av redningshelikopteret neste år, og vil tilstrekkelige midler til baseetableringen sikres?

Statsråd Gerd-Liv Valla: Tidligere justisministre, både Grete Faremo og Anne Holt, har tidligere sagt i Stortinget at redningshelikoptertjenesten ikke anses fullt utbygd før det er funnet en løsning for helikopterberedskapen i oslofjordregionen.

Med to nyinnkjøpte redningshelikoptre i 1996 tok man sikte på en foreløpig utplassering av et helikopter på Rygge i løpet av 1996. Stortingets forsvarskomite og justiskomiteen ble imidlertid i brev av 27. november 1996 fra forsvarsministeren orientert om at nevnte utplassering av forskjellige årsaker ikke lot seg gjøre. Det antar jeg representanten Øystein Hedstrøm er klar over, men jeg hadde likevel lyst til bare å gi den bakgrunnen.

Justisdepartementet nedsatte høsten 1995 et utvalg under ledelse av fylkesmann Fostervoll for å se på redningshelikopterberedskapen generelt. Utvalget leverte sin innstilling den 17. desember 1996.

Redningshelikopterutvalgets innstilling - NOU 1997: 3 - vil om kort tid bli sendt ut på alminnelig høring. Det er imidlertid nylig besluttet at oslofjordproblematikken skal behandles dels som en egen sak, noe uavhengig av den videre behandlingen av NOU-en.

På grunn av de store økonomiske konsekvenser som en fullverdig redningshelikopterberedskap i Oslofjorden har, ønsker Regjeringen å bruke nødvendig tid for å finne en faglig og økonomisk forsvarlig løsning. Den mer helhetlige og permanente redningshelikopterberedskapen vil vi komme tilbake til i den videre behandling av Redningshelikopterutvalgets innstilling. Men som et mer midlertidig tiltak kan alternative løsninger være aktuelle.

Ett alternativ kan være å leie inn et helikopter som skal inngå i basestrukturen på Rygge i regi av Forsvaret. Et annet kan være innleie av et sivilt redningshelikopter, noe tilsvarende den løsningen vi har på Svalbard. Dette siste vil gi en årlig utgift i størrelsesordenen 30 mill. kr.

Jeg vil understreke at det er et nært og godt samarbeid mellom Hovedredningssentralen i Sør-Norge og redningssentralene i Göteborg og Århus, slik at man ved behov vil kunne få helikopterstøtte derfra. I tillegg har vi en skvadron med Bell-helikoptre på Rygge som er utstyrt med bl.a. redningsheis, og som derfor kan utføre begrenset redningsinnsats til sjøs.

Det er altså ingen bekymringsfull situasjon, slik departementet ser det, selv om vi selvfølgelig står fast ved målsettingen om utplassering av et sikkerhetsmessig forsvarlig redningshelikopter så snart som mulig.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg takker statsråden for svaret, som jeg ikke er fornøyd med.

Jeg vil minne om at det var et enstemmig vedtak i 1995 om å få en utplassering av et redningshelikopter ved Oslofjorden. Som statsråden også påpekte, har to tidligere justisministre vært opptatt av spørsmålet. Grete Faremo svarte meg på et spørretimespørsmål i 1996 at det foreløpig skulle utplasseres et redningshelikopter på Rygge. Man har senere skyldt på at det er flygermangel i Forsvaret, men jeg har i brevs form og med personlig kontakt uttalt at det er muligheter for å leie inn et sivilt helikopter for å oppfylle Stortingets enstemmige vedtak. Jeg mener denne saken begynner å nærme seg løftebrudd og sterk likegyldighet fra Regjeringens side. Det er et pålegg fra Stortinget om å følge opp Stortingets vedtak, og når det foreligger muligheter for det, mener jeg at da må Regjeringen bare utføre dette.

Kan vi regne med at Regjeringen mener alvor med saken? Hvor lenge skal det utredes og vurderes?

Statsråd Gerd-Liv Valla: Ja, den mener alvor med saken. Jeg var sist i går i kontakt med forsvarsministeren, og vi er interessert i å finne fram til en forsvarlig sikkerhetsmessig løsning på denne saken så raskt som mulig.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg takker statsråden for tilleggssvaret.

Det er viktig å få en rask fremdrift både når det gjelder etableringen av fullverdig helikopterberedskap ved Oslofjorden, og å gjennomføre en rask behandling av Fostervoll-utvalgets utredning. Både utvalget selv og Hovedredningssentralen for Sør-Norge har påpekt at denne saken bør løses så raskt som mulig.

Kan statsråden bekrefte at det blir lagt frem en proposisjon om saken i vårsesjonen 1998, slik underdirektør Hafnor uttaler til Aftenposten?

Statsråd Gerd-Liv Valla: Det kan jeg så langt jeg overhodet kan kikke inn framtiden, bekrefte.

Presidenten: Dermed er sak nr. 1 ferdigbehandlet.