Stortinget - Møte onsdag den 4. juni 1997

Dato: 04.06.1997

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 9

Tove Kari Viken (Sp): « Mange pasienter må betale ekstra egenandel i form av gebyr på betalingsgiro fordi mange sykehus og poliklinikker ikke gir pasientene mulighet til å betale kontant. For Regionsykehuset i Trondheim vil slike gebyr utgjøre over 4 mill. kroner pr. år, som belastes pasientene.

Hva vil helseministeren gjøre for at pasientene skal slippe disse ekstrakostnadene? »

Statsråd Gudmund Hernes: Jeg er kjent med at flere sykehus og poliklinikker de senere årene har begrenset bruken av kontant betaling av egenandeler. Dette skyldes både at pasientene ønsker mindre bruk av kontant betaling og at sykehusene som ledd i en effektivisering har ønsket å redusere antall kontantkasser. De sykehus som har redusert eller tatt bort muligheten til kontant innbetaling av egenandel, har samtidig tatt i bruk nye og enklere betalingsmetoder som autogiro.

Erfaringer bl.a. fra Ullevål sykehus viser at de pasientene som ønsker å betale kontant, i stor grad er eldre mennesker. Flere sykehus har inngått avtaler om reduserte eller helt gebyrfrie betalingstjenester for denne aldersgruppen. Betaling via bank eller post bør derfor ikke innebære noen vesentlig merkostnad for denne pasientgruppen.

Regionsykehuset i Trondheim er sammen med Ullevål sykehus det sykehuset i Norge som har flest polikliniske konsultasjoner. I 1995 hadde sykehuset i underkant av 235.000 polikliniske konsultasjoner. Mange av disse konsultasjonene er i utgangspunktet ikke belastet med egenandel, bl.a. som følge av at pasientene enten har passert maksimal egenandelsbetaling, eller at konsultasjonene gjelder barn.

Representanten Viken oppgir gebyrene for Regionsykehuset i Trondheim til å overgå 4 mill. kr. pr. år. Dette gir i gjennomsnitt et gebyr på 17 kr pr. poliklinisk konsultasjon. Når en også tar i betraktning at mange pasienter ikke betaler egenandeler, er det oppgitte beløpet betydelig overdrevet.

Mange sykehus har valgt å avvikle, eventuelt å redusere muligheten til kontant betaling av egenandeler, i den hensikt å frigjøre ressurser til aktiv behandling av pasienter. Jeg har forståelse for en slik prioritering.

På denne bakgrunn ser jeg det ikke som hensiktsmessig at Sosial- og helsedepartementet foretar seg noe overfor sykehus som enten har, eller i er i ferd med å avvikle kontant innbetaling av egenandeler.

Tove Kari Viken (Sp): Jeg takker statsråden for svaret. Jeg syns det er fint at sykehusene legger opp til effektive systemer og rutiner, slik at budsjettene i størst mulig grad går til direkte pasientbehandling. Men her dreier det seg om administrasjonskostnader som blir belastet brukerne i en form for skjult egenandel. Selv om kanskje ikke summen er fullt så stor som jeg trodde, er konsekvensen den samme for den enkelte, nemlig at når man ikke har mulighet til å betale kontant, må en betale gebyrer på den giroen som en skal betale.

Jeg merket meg at statsråden sier at det i stor grad er eldre som helst vil betale kontant. Det var også litt av min bakgrunn for spørsmålet, for eldre er det også mer tungvint å komme seg til bank og postkontor for å få betalt disse giroene. Spesielt for kronikere blir dette ganske problematisk, for egenandelbeløpet kan bli vesentlig høyere enn det som taket tilsier. Vil helseministeren se på det på nytt?

Statsråd Gudmund Hernes: Som vel representanten er kjent med, er det også mange eldre som er urolig for å bære mye kontanter på seg. Når man skal vurdere de ulike sider ved denne ordningen, bør man også ta det i betraktning.

For det andre er det helt klart at de midler som helsevesenet tilstilles, primært bør rettes mot bruk til behandling, snarere enn til formidling av de økonomiske transaksjonene. Når det gjelder belastningen ved å bruke f.eks. giro, er jo giro etter at den nye giroordningen er kommet i stand, kanskje den aller enkleste form for betaling man kan bruke. Man kan jo bare gå til nærmeste postkasse. Så de belastninger som representanten her peker på, tror jeg ikke oppveier de gevinster som er vunnet fra sykehusenes side ved at de avlaster både administrativt personell og også faglig personell ved den ordning de her har gått inn på.

Tove Kari Viken (Sp): Det viser seg at det er mange eldre som ikke er fortrolig med de nye formene for betaling. De syns dette er tungvint og vanskelig og vil helst gjøre opp for seg med en gang.

Jeg har lyst til å spørre helseministeren om lovligheten av dette, om det er anledning til å gjøre det på den måten. I lov om bank- og pengevesenet § 14 heter det at en har rett til å betale med kontanter, at en kan gjøre opp for seg på den måten. En har ikke lov til å avvise kontant betaling. Har helseministeren sett på om dette er lovlig? Hvis ikke, ber jeg om at det blir foretatt en vurdering av nettopp det spørsmålet.

Statsråd Gudmund Hernes: Jeg skal selvsagt undersøke også den siden ved saken som representanten her ber om. Dersom det ikke skulle være et lovgrunnlag for å organisere betalingsformidlingen på denne måten, er det klart at vi vil justere det. Mitt inntrykk er at det er i orden, men jeg skal for sikkerhets skyld undersøke det.