Stortinget - Møte onsdag den 10. februar 1999 kl. 10

Dato: 10.02.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 19

Presidenten: Dette spørsmålet, frå representanten Kristin Halvorsen til samferdselsministeren, vert teke opp av representanten Rolf Reikvam.

Rolf Reikvam (SV): Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Det er funnet rester av avisningsvæskene glykol og acetat i grunnvannet på Gardermoen. Dersom grunnvannet forurenses, vil dette ødelegge et uhyre verdifullt grunnvannsreservoar.

Hva vil statsråden gjøre for å kartlegge og rydde opp i forurensningene til grunnvannet, og for å forhindre slike lekkasjer i framtiden?»

Statsråd Odd Einar Dørum: Oslo Lufthavn AS iverksatte umiddelbart tiltak for å kartlegge og rydde opp i forurensningene etter at disse ble påvist i forrige uke. Tiltakene som er iverksatt, omfatter:

  • Detaljerte undersøkelser for å bestemme omfang og spredning av glykol og acetat som har nådd grunnen og grunnvannet.

  • Det grunnvannet som blir påvist forurenset, blir pumpet opp og renset. Dette vil samtidig stoppe utbredelsen av forurensningene i grunnvannet.

  • Grunnvannsressursen har siden driftsstart vært overvåket i flere titalls brønner. Det var ved rutinekontroller, som er en del av denne overvåkingen, at forurensningen ble oppdaget. Dette overvåkingsprogrammet oppgraderes nå til en enda mer detaljert overvåking, slik at alle eventuelle uregelmessigheter registreres mer detaljert og om mulig på et tidligere tidspunkt.

  • Driftstiltak er iverksatt for å redusere kjemikalieforbruket, eksempelvis ved mer mekanisk snørydding.

Samtidig som det er iverksatt strakstiltak for å rydde opp i det som har skjedd, er det iverksatt tiltak som skal hindre at tilsvarende situasjoner oppstår. Disse tiltakene omfatter:

  • innskjerping av interne rutiner for å redusere kjemikalieforbruket

  • skjerming av den sårbare delen av grunnvannsressursen ved prioritert bruk av vestre rullebane ved vanskelige værforhold

  • Luftfartsverket vil evaluere driften og de tekniske løsninger med sikte på å optimalisere grunnvannssikringen. En vil i dette arbeidet også nytte ekstern ekspertise

Jeg ser alvorlig på den oppståtte situasjonen og vil meget nøye følge saken og tilse at de nevnte tiltakene etterleves.

Rolf Reikvam (SV): Jeg takker for svaret.

De tiltak som er satt i verk for å rydde opp i det som har skjedd, virker forsvarlig. I Aftenposten for i dag er det et ganske stort oppslag om grunnvannsforekomstene, og en forsker fra Jordforsk kaster inn en brannfakkel i dette. Han påstår at det ikke er mulig å drive en flyplass med en slik aktivitet uten at dette går ut over drikkevannskvaliteten. Jeg går ut fra at statsråden ikke er enig i denne påstanden, men uansett er vi nødt til på en eller annen måte å forholde oss til slike påstander fra forskningshold.

Mitt oppfølgingsspørsmål til statsråden blir: Er statsråden, ut fra det som nå er sagt fra forskerhold, bekymret for at det blir problematisk å iverksette tiltak som kan hindre forurensning av drikkevannet under flyplassen?

Statsråd Odd Einar Dørum: Alvoret i denne saken ligger i at Stortinget, da denne flyplassen ble vedtatt plassert der den er, forutsatte at det ikke skulle være slike kjemikalier i grunnvannet. Det er det som er utgangspunktet. Derfor har jeg også innen i morgen bedt om å få en fullstendig rapportering fra Luftfartsverket om alle prosedyrer, registreringer og bruk av tilsettingsstoffer for å kunne se hvordan dette er, og for å gjøre meg opp en mening om det. I tillegg vil jeg i nær framtid også selv foreta en befaring for å sette meg inn i alle de spørsmål som knytter seg til forsvarlig sikring av miljøet. Jeg har også bedt om en generell evaluering av alle driftsforhold ved flyplassen med bakgrunn i driftssituasjonen og spesielt med fokus på sikkerhet og miljø, og en slik evalueringsrapport har jeg bedt om å få innen utgangen av februar.