Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 33

Kari Økland (KrF): Jeg vil gjerne stille nok et spørsmål til miljøvernministeren:

«I 1987 utarbeidet Direktoratet for naturforvaltning Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet nr. 30 om ulvers næringssøk og mennesket. Ifølge Nationen 2. mai 2000 ble denne rapporten trukket tilbake etter pålegg fra Miljøverndepartementet og hele opplaget destruert.

Hva var bakgrunnen for departementets reaksjon?»

Statsråd Siri Bjerke: I 1987 ble det publisert en rapport med tittelen «Ulvers næringssøk og mennesket» som del av en rapportserie fra det såkalte Rovviltprosjektet i Direktoratet for naturforvaltning. Hovedinnholdet i rapporten var en oversettelse av deler av en bok om ulv, skrevet av Michail Pavlov og utgitt i Moskva i 1982. Pavlov skrev om ulvers angrep på mennesker i Kirov-området i Russland, hovedsakelig på 1940-tallet.

Direktoratet stanset den videre distribusjonen av rapporten den 4. august 1987 etter beskjed fra departementet, og resten av rapportopplaget ble kassert. Departementet mente den gang at referatet fra Pavlovs bok ikke burde ha vært publisert som en arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet i Direktoratet for naturforvaltning. Blant annet påpekte departementet at Rovviltprosjektet opphørte i 1985. Departementet mente også at rapportens innhold ikke var relevant for norsk rovviltforvaltning.

Jeg mener det var en uheldig fremgangsmåte den gang å kassere det resterende opplaget av rapporten som var utgitt. I stedet burde rapporten ha blitt supplert med et forklarende tilleggsnotat. Jeg vil ellers understreke at åpenhet omkring forskning og formidling av forskningsresultater i dag anses som et av de viktigste tiltak for å unngå konflikter omkring det faglige grunnlaget for rovdyrforvaltningen.

Kari Økland (KrF): Jeg takker statsråden for svaret. Jeg er glad for at hun tar avstand fra denne framgangsmåten – for det å fjerne og destruere informasjon som kan være av interesse, er vel neppe et demokrati verdig.

Jeg har forstått det slik at det stort sett er samme ulvestamme eller rase som befinner seg i Russland og Norge, og at det man har av erfaring og kunnskap om ulv f.eks i Sverige eller Norge, er som dråper i havet sammenliknet med det en har på russisk side. Derfor stusser jeg litt over det statsråden sier, at det ikke er relevant for oss det som var i denne rapporten. Er ikke erfaringene fra vårt naboland Russland av særlig interesse for oss?

Statsråd Siri Bjerke: Jeg har ingen grunn til å dra i tvil departementets vurdering av at rapporten ikke var relevant for norsk rovviltforvaltning. Likevel skulle rapporten ha vært publisert på en eller annen måte. Dette dreide seg om en bok om ulv, skrevet av Michail Pavlov, utgitt i Moskva i 1982, og det dreide seg om ulvers angrep på mennesker på 1940-tallet. Som sagt, departementets faglige vurdering er det ingen grunn til å dra i tvil, men det er publiseringen og måten dette ble håndtert på, som kan kritiseres.