Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2000 kl. 10

Dato: 24.05.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 37

Tor Nymo (Sp): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til landbruksministeren:

«Etter at Felleskjøpet Trondheim kjøpte opp Stormøllen, er det igjen én kraftfôrprodusent i Nord-Norge. Deler av landbruksmiljøet er bekymret og hevder at dette betyr en monopolsituasjon for kraftfôrmarkedet i Nord-Norge, og at en ikke får produktutvikling, sikkerhet, pris og mulighet til reklamasjoner som en ville ha fått om det var to aktører i markedet.

Deler statsråden deres bekymring?»

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er oppmerksom på at det nå er bare én kraftfôrprodusent i Nord-Norge, og at dette gjør det aktuelt å se nærmere på hvordan de landbrukspolitiske virkemidlene i korn- og kraftfôrsektoren virker på konkurranseforholdene i dette markedet.

I Innst. S. nr. 167 for 1999-2000 har næringskomiteen forutsatt at det skal arbeides videre med utformingen av en ny markedsordning for korn, med sikte på gjennomføring fra 1. juli 2001. Utformingen av detaljene i den nye ordningen vil også omfatte en gjennomgang av frakttilskuddsordningene for korn og kraftfôr og hvordan disse og andre virkemidler påvirker konkurransen mellom aktørene i markedet.

Jeg viser også til at det er tatt et initiativ fra statens side i tilbudet til årets jordbruksforhandlinger om at utformingen av frakttilskuddsordningene for kraftfôr i Nord-Norge blir vurdert særskilt i løpet av disse forhandlingene. Jeg finner det derfor ikke riktig å gå nærmere inn på konkrete saker som til de grader er oppe i de pågående forhandlingene.

Tor Nymo (Sp): Jeg takker statsråden for svaret. Jeg oppfatter det som å være en åpning gjennom de forhandlingene man nå er inne i, og også det som skjedde i forbindelse med næringskomiteens uttalelser. Jeg tror derfor at de av næringens utøvere som kommer fra disse distriktene i Troms innland, som er de dyktigste og også har det beste jordbruksmiljøet, kan føle at deres situasjon blir tatt på alvor. Det budskapet skal jeg ta med meg tilbake igjen, og jeg ser fram til at man kan få en løsning på dette som de er tilfreds med, og som også gir dem en mulighet for å drive på en optimal måte slik de egentlig ønsker, og dermed også få en produksjon som er rimeligst mulig.

Presidenten: Vi går da til spørsmål nr. 1.