Stortinget - Møte onsdag den 18. oktober 2000 kl. 10

Dato: 18.10.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 27

Tor Nymo (Sp): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren:

«Vegsjefen i Troms har besluttet at praktiske førerprøver klasse A og A1 skal avlegges i Tromsø og Harstad fra og med 2001. Dette betyr at slike prøver ikke kan avlegges på Finnsnes. Ca. 30 000 mennesker får dermed økt avstanden for å avlegge disse typer førerprøver med ca. 15 mil.

Mener statsråden at en slik sentralisering av tjenestene er i samsvar med den politikken Regjeringen ønsker å føre når man sier man vil legge tjenestene nærmere kundene?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Organiseringen og tilbudet av tjenester fra Statens vegvesen er inne i en effektiviserings- og omorganiseringsprosess. Vegkontorene har i denne prosessen fremmet forslag overfor Vegdirektoratet. For å oppnå kostnadsreduksjoner er det nødvendig å vurdere hvordan de tjenestene Statens vegvesen produserer, er organisert og lokalisert. Myndighet til å fastsette steder der det kan avlegges førerprøve, er tillagt de enkelte vegkontorene. Når vegkontoret i Troms har kommet til at antall steder for praktisk prøve for førerkortklassene A, motorsykkel, og A1, lett motorsykkel, skal reduseres, er dette bl.a. begrunnet med reduserte kostnader for etaten og en kvalitetsmessig forbedring av de praktiske prøvene. Motorsykkelprøver er konsentrert i en kort periode av året, og det avlegges relativt få prøver. Færre prøvesteder vil bety at hver sensor får mer praksis, og kostnadene ved å kvalifisere sensorene blir lavere.

Som påpekt av representanten Nymo har Troms vegkontor bl.a. foreslått å legge ned tilbudet om praktiske førerprøver for lett og tung motorsykkel ved Finnsnes trafikkstasjon. Dette betyr at kandidatene fra Finnsnes distrikt som skal opp til motorsykkelprøve, må ta den praktiske prøven i Tromsø eller Harstad. Opplæringen kan fortsatt tas ved kjøreskoler i nærområdet, og den teoretiske prøven kan tas ved Finnsnes trafikkstasjon. Jeg har fått opplyst at det i 1999 ble gjennomført om lag 580 prøver for klasse A og A1 i Troms. Av disse var om lag 100 personer fra Finnsnes distriktet.

Som nevnt har Samferdselsdepartementet delegert denne type beslutninger til Statens vegvesen. Jeg har forståelse for at slike avgjørelser kan skape reaksjoner i de områder som opplever at de mister et tilbud. Men dette må sees i forhold til de effektiviseringsgevinster som oppnås. I den sammenheng må Statens vegvesen ha en viss frihet til å organisere virksomheten. Jeg ønsker derfor ikke å gå inn og endre og detaljstyre de beslutninger som etaten her har fattet for å effektivisere virksomheten.

Tor Nymo (Sp): Jeg takker statsråden for svaret, som jeg tror flere med meg vil finne svært skuffende. Regjeringen sier at man i distriktspolitikken skal satse på regionale sentre og moderninsering av det offentlige Norge, og at disse skal få økte tjenester og økt servicegrad. Det som her skjer, synliggjør at Regjeringen på ingen måte etterlever sine gode hensikter. Det er ikke tvil om at både de som skal kjøre opp, og samfunnet blir tapere hvis folk i Midt-Troms må til Tromsø eller Harstad for å ta motorsykkelprøven.

Statsråden var inne på dette med effektivisering og kostnadsreduksjon. De formuleringene kjenner vi godt, vi som bor i Distrikts-Norge. Man snakker om å spare 200 000 kr på sentraliseringen, noe som gjør at folk i Midt-Troms må bruke en hel dag på oppkjøringen. Når folk må ta seg fri fra jobb og skole en hel dag, skal det ikke mye til før samfunnet taper på dette. Derfor er dette forslaget fullstendig uakseptabelt, og jeg vil be samferdselsministeren om å vurdere denne saken på nytt.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Nettopp fordi offentlig sektor, i dette tilfellet Vegvesenet, er direkte rettet mot kunderelaterte oppgaver, vil også endringer få konsekvenser. Det må skje en avveining mellom kundenærhet og effektivitet og kostnader. Denne vurderingen er foretatt i Vegvesenet, og jeg har tillit til at de på en skikkelig måte har gjort den avveiningen i forhold til hvordan det er hensiktsmessig å tilrettelegge dette tilbudet i Troms. Jeg vil minne om at det fortsatt er to oppkjøringssteder i Troms, og at det dreier seg om et ikke veldig høyt antall mennesker hva angår de faktiske prøveavleggelsene.