Stortinget - Møte onsdag den 9. mai 2001 kl. 10

Dato: 09.05.2001

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 15

Ursula Evje (Frp): «Luftfartsverket og Oslo Lufthavn Gardermoen har gitt signaler om en tredje rullebane på Gardermoen. Dette vil medføre at meget store områder må båndlegges for uoverskuelig fremtid, noe som vil gjøre det vanskelig for kommuner i området å planlegge effektivt og fremtidsrettet. En tredje rullebane med kapasitet inntil 170 000 flybevegelser vil medføre at allerede eksisterende flystøy og støysoner må utvides kraftig.

Hva vil statsråden foreta seg i sakens anledning?»

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Jeg er kjent med at Miljøverndepartementet som fagdepartement vil ta initiativ til at det settes i gang en planprosess for å vurdere arealbruken i det flyplassnære området på tvers av kommunegrensene. Dette inkluderer bl.a. vurdering av en eventuell tredje rullebane. Hovedflyplassens langsiktige utviklingsbehov må være en sentral premiss for en slik planprosess. Planarbeidet bør skje i nært samarbeid mellom kommunene Nannestad og Ullensaker, Akerhus fylkeskommune og Luftfartsverket/Oslo Lufthavn AS.

Luftfartsverket har informert departementet om at Oslo Lufthavn AS og Luftfartsverket har startet en prosess for utarbeiding av en såkalt lufthavnplan for Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette er et internt plandokument for Luftfartsverket og Oslo Lufthavn AS, men som også involverer berørte kommuner mv. Dette dokumentet vil inngå i det ordinære planarbeidet etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Jeg ser således ingen grunn til å gripe inn i forhold til en planprosess som er under oppstart, der alle berørte parter vil bli involvert.

Ursula Evje (Frp): Nå er det slik at Gardermoen har en beregnet kapasitetsgrense på 17 millioner passasjerer i året. Gatwick, som kan være sammenlignbar, har en maksimalgrense på 42 millioner passasjerer, og München har 58 millioner maks på to rullebaner. Dette betyr vel at en utvidelse av Gardermoen bør ses i forhold til en heving av utnyttelsesgraden når det gjelder passasjerer.

58 millioner er en tredobling av antall passasjerer på Gardermoen, dvs. at hele Norges befolkning, alle innbyggere, reiser enten ut eller inn over Gardermoen 12 ganger årlig. Og dette er det svært lite sannsynlig vil komme til å skje – eller hva?

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Det forekommer meg at det er en underliggende tone i det representanten Evje sier, at man burde konstatere at Gardermoen i sin nåværende form er stor nok «for ever». Det tør ikke denne regjering ta ansvaret for uten en bred analyse. Hovedhensikten med å etablere en ny hovedflyplass var å sørge for at vi kunne legge den på et sted som hadde utviklingsmuligheter, og slik at den kunne forbli hovedflyplass i – la meg si – uoverskuelig framtid. Jeg tror derfor det er i alles interesse, og ikke minst i en total samfunnsmessig interesse, at vi sørger for å foreta en god planlegging av hvilke behov vi har i framtiden. På den måten kan vi både sikre de eventuelle nødvendige arealer og samtidig også sørge for at de arealer som trolig viser seg ikke å være nødvendig for flyplassnær virksomhet, kan frigis til andre formål.

Ursula Evje (Frp): Nå er det slik at det finnes verneverdige områder nær sagt på alle sider av den eksisterende flyplass, med den arealutnyttelse en har, så dette har ganske store kompliserte faktorer ved seg. Det er også slik at støykartene som ble laget ved utvidelsen av Gardermoen, ikke fungerer særlig tilfredsstillende og har ikke gjort det siden Gardermoen ble åpnet. Dette, i tillegg til at både Ullensaker kommune og Nannestad kommune vil få betydelig reduksjon i sine disponible arealer og i mulighetene for fremtidsrettet planlegging, gjør dette til en ganske alvorlig sak, spesielt fordi Luftfartsverket fortsetter å behandle disse kommunene og innbyggerne der, på samme måte som da de tvangsflyttet folk fra Gardermoen.

Statsråd Terje Moe Gustavsen: Støysituasjonen vurderes for seg og er i og for seg en egen sak som håndteres i samarbeid med de berørte kommunene. Jeg er helt sikker på at vi får en grundig og god planprosess der alle sider ved dette kommer fram – det gjelder verneverdige områder, det gjelder støyforhold, det gjelder forhold knyttet til eventuell annen utnyttelse av arealene. Men jeg tror at vi må legge i bunnen at vi faktisk har lokalisert hovedflyplassen til Gardermoen med sikte på at det skal være vår hovedflyplass i framtiden. Det må være utgangspunktet for vurderingene. Jeg vil minne om at ikke minst vertskommunene var opptatt av at man skulle lokalisere hovedflyplassen til Gardermoen, og jeg tror de vil bidra positivt i en planprosess. Jeg bare gjentar: Det vil være i alles interesse at vi får en avklaring, så langt det er mulig, med hensyn til nødvendige flyplassnære behov i framtiden.