Stortinget - Møte onsdag den 9. mai 2001 kl. 10

Dato: 09.05.2001

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 6

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg ynskjer å stilla følgjande spørsmål til helseministeren:

«I 2000 ble det utført 14 635 svangerskapsavbrudd. Dette er 356 flere enn året før. Økningen har vært sterkest i de yngste aldersgruppene, den høyeste siden 1990. Vi er også kjent med at etter at angrepillen ble reseptfri, har det skjedd en kraftig økning i salget av denne, de 3 første månedene en økning på 83 pst.

Hva gjør Regjeringen for å følge opp handlingsplanen «Forebygging av uønsket svangerskap og abort 1999-2003», som sentrumsregjeringen la frem?»

Statsråd Tore Tønne: Det er riktig at det i fjor ble utført 365 eller 2 ½ pst. flere svangerskapsavbrudd enn året før, og at økningen var sterkest i aldersgruppene under 25 år. I hele perioden vi har denne statistikken for, dvs. de siste 22 år, har det imidlertid vært svingninger mellom de enkelte år. Helsemyndighetene følger utviklingen nøye og vurderer hele tiden om det kan avdekkes bestemte trender eller årsakssammenhenger. Generelt sett bør man vel være forsiktig med å tillegge enkeltobservasjoner for stor betydning i en slik sammenheng.

Handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort følges opp av Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedepartementet på samme måte som under forrige regjering. Virkemidler som det legges særlig vekt på i gjennomføringen av handlingsplanen, er bl.a.

  • tiltak som bidrar til å styrke unges seksuelle trygghet

  • god kunnskap om seksualitet og prevensjon

  • lokale, lett tilgjengelige helsetilbud til ungdom

  • lett tilgjengelighet til prevensjon

Det pågår kontinuerlig en rekke tiltak for å forebygge uønsket svangerskap og abort som kan hjelpe til med å styrke gutters og jenters evne til å sette grenser. Dette arbeidet foregår i regi av skole, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, organisasjoner og lag, og jeg tillegger dette arbeidet stor betydning.

Sentralt følger departementet opp følgende tiltak: SUSS-telefonen er en rådgivningstelefon for ungdom med formål å forebygge uønskede svangerskap og svangerskapsavbrudd og Telefonen for seksuell helse er et tilbud rettet mot voksne.

I samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet utvikler Læringssenteret veiledningsmateriell for lærere til bruk i undervisningen om samliv, seksualitet og prevensjon. Veiledningsmateriellet vil bli distribuert til samtlige lærere i ungdomsskolen innen skolestart i høst.

Prosjektet «Forsøk med samlivs- og prevensjonsveiledning i kommuner 1997-2000» er inne i avslutningsfasen. Forsøket går ut på å øke tilgjengeligheten til, styrke informasjon og veiledning om og gi økt tillit til p-piller som trygg prevensjon gjennom forskrivningsrett til helsesøstre og jordmødre og ved gratis utdeling. Resultatene fra prosjektet vil bli offentliggjort i nærmeste fremtid.

Det er viktig å følge nøye med når det gjelder utviklingen i abortraten blant unge, for å kunne motvirke uheldige tendenser. Økt aborttall blant de yngste i enkelte fylker skal tas alvorlig, og den spesielle innsatsen som er i gang i forhold til tenåringer og unge voksne i fylkene, skal videreføres.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): Eg takkar for svaret, men vil følgja opp.

Ein ting er at ein ikkje kan ta svingingane så alvorleg, som ministeren svarer, men når vi ser at det er ein sterk auke hos dei yngste, synest eg at vi skal ta det som eit varsku. Det er nemleg den mest sårbare gruppa.

Nå har vi faktisk gitt meir informasjon, vi har gjort prevensjonen meir tilgjengeleg, vi har gjort ei rekkje ting for å få ned talet på svangerskapsavbrot. Og dei som ynskjer at angrepilla skal vera reseptfri, har sagt at dersom den blir det, vil det føra til færre abortar. Men når vi ser at det ikkje skjer, er spørsmålet mitt: Kor mykje vekt har ein eigenleg lagt på den etiske dimensjonen i prevensjons- og abortrettleiinga? Ein ting er å få svar på teknikkar og kva ein kan bruka for ikkje å bli gravid, men det andre som ein òg må leggja vekt på, spesielt hos dei yngste, er den etiske dimensjonen: det å klara å la vera, det å ha ei haldning til dette – ikkje berre det at prevensjonen skal vera tilgjengeleg, men òg at ein legg vekt på det etiske.

Statsråd Tore Tønne: Jeg vil igjen gå tilbake til mitt svar på hovedspørsmålet og si at oppfølgingen av den handlingsplanen som det var spørsmål om, skjer etter de samme retningslinjer og med den samme innsats som tilfellet var under den forrige regjering.

Jeg er helt enig i at når man får enkeltobservasjoner som i dette tilfellet, så er det all grunn til å ta det som et varsku og følge utviklingen svært nøye for å se om dette kan være uttrykk for en trend som ikke er ønskelig. Det jeg mente å si, er at man kanskje skal være forsiktig med å trekke konklusjoner om trender eller årsakssammenhenger på basis av enkeltobservasjoner.

Jeg vil også si at det har gått relativt kort tid fra den pillen som det her er snakk om – nødprevensjonspillen – ble godkjent for reseptfritt salg, til man har de observasjoner som det er vist til her. Jeg mener at det er for kort tid til at man kan trekke noen klare konklusjoner om årsakssammenhenger. Men for øvrig vil jeg også si at de etiske sider ved dette arbeidet tillegges stor vekt.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF): I handlingsplanen blir det òg lagt vekt på forsking om førebygging av uynskt svangerskap, bl.a. Norges forskningsråd sitt forskingsprogram, Forebyggende helsearbeid, for programperioden 1997-2000. Har Regjeringa gjennom dette arbeidet fått del i ny og nyttig kunnskap som kan leggast til grunn for førebyggjande tiltak i tida framover? Det er den eine delen av spørsmålet mitt. Den andre går på at vi kan ha to måtar å sjå på førebyggjande arbeid på. Den eine er å førebyggja svangerskap, og den andre er å førebyggja abort når svangerskapet er eit faktum. Då vil eg be helseministeren svara på om Regjeringa i framtida vil sørgja for at god rettleiing er tilgjengeleg, og at ein ikkje legg opp til kutt f.eks. i det eine frivillige tilbodet vi har når det gjeld hjelp og støtte til uynskte gravide, nemleg Alternativ til abort i Norge. Det vart kutta ganske drastisk ned på budsjettet som vart føreslått frå Regjeringa si side sist. Vi klarte å retta opp igjen desse kutta og meir til. Kan ministeren iallfall vera ein talsmann for at denne organisasjonen får behalda støtta si?

Statsråd Tore Tønne: Jeg føler så absolutt et ansvar for å sørge for at det gis god veiledning på disse områdene. Det kan jeg bekrefte, uten at jeg dermed kan gå noe nærmere inn på budsjettmessige konsekvenser av det. Men det er et helt klart ansvar å sørge for at det gis god veiledning både når det gjelder forebygging av uønsket svangerskap, og omkring abort i alminnelighet.

Når det gjelder det første spørsmålet, hvilken kunnskap eller hvilke konklusjoner man kan trekke ut av det forskningsarbeid som representanten her viser til, må jeg bare medgi at jeg i øyeblikket ikke har oversikt over det som gir meg grunnlag til å gi noe fullgodt svar. Så det må jeg få lov til å komme tilbake til.