Stortinget - Møte onsdag den 15. januar 2003 kl. 10

Dato: 15.01.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Endre Skjørestad til statsministeren, vil bli besvart av sosialministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Magnhild Meltveit Kleppa.

Spørsmål 4, fra representanten Svein Roald Hansen til finansministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 5, fra representanten Øystein Hedstrøm til finansministeren, vil bli besvart av utenriksministeren på vegne av finansministeren, som er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Inge Ryan til landbruksministeren, vil bli besvart av olje- og energiministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 9, fra representanten Gjermund Hagesæter til olje- og energiministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 11, fra representanten Arne Sortevik til utdannings- og forskningsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 12, fra representanten Rolf Reikvam til utdannings- og forskningsministeren vil bli besvart av utenriksministeren på vegne av utdannings- og forskningsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra utenriksministeren foreslås dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 3, som også skal besvares av utenriksministeren.

Spørsmål 13, fra representanten Steinar Bastesen til fiskeriministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Spørsmål 15, fra representanten Harald T. Nesvik til sosialministeren foreslås etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 1.

Spørsmål 21, fra representanten Marit Nybakk til forsvarsministeren foreslås flyttet etter avtale mellom statsråd og spørrer, og besvart før spørsmål 1, dvs. først i spørretimen.

Presidenten: Det første spørsmålet som etter disse endringene vil bli tatt opp til besvarelse, er da spørsmål 21.

Spørsmål 21

Spørsmål 1

Spørsmål 15

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 12

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 22