Stortinget - Møte onsdag den 9. februar 2005 kl. 10

Dato: 09.02.2005

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 15

Rolf Terje Klungland (A) [12:05:32]: Jeg vil stille følgende spørsmål:

«Jeg er kjent med at BP legger opp til en utbyggingsstrategi for prosjektene på Valhall og Skarv som baserer seg på rene fabrikasjonskontrakter og ikke EPC-kontrakter hvor design inngår som integrert del av kontraktene. EPC-modellen har lenge vært enerådende på norsk sokkel og fremhevet norsk konkurransekraft ved at norske leverandører kan konkurrere på sluttresultat og ikke på timepris.

Har statsråden gjort BP oppmerksom på at en fabrikasjonsorientering gjør det vanskelig for norske leverandører å konkurrere?»

Statsråd Thorhild Widvey [12:06:14]: Ja, departementet har vært i kontakt med BPs ledelse i Norge vedrørende kontraktsstrategien på Valhall og er kjent med de vurderingene som ligger bak BPs valg av kontraktsstrategi.

Jeg vil også legge til at jeg har tiltro til at norsk leverandørindustri er konkurransedyktig for framtidige oppdrag, både på norsk kontinentalsokkel og internasjonalt.

Rolf Terje Klungland (A) [12:06:50]: Det har jo vært eksempler på kontraktsinngåelser som har ført til store overskridelser, både når det gjelder Snøhvit-prosjektet, og nå, ikke minst, det siste, i forhold til Kristin-feltet. Det tyder på at en her bør gjøre noe for å sikre industrien tilgang på disse kontraktene. Komiteen kom jo også med et anmodningsvedtak i fjor i forbindelse med oljemeldingen som pekte på akkurat det.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp olje- og energikomiteens kommentar til oljemeldingen i fjor om å fremme en kontraktsbruk på norsk sokkel som er i tråd med norske tradisjoner, og som ivaretar norske interesser?

Statsråd Thorhild Widvey [12:07:36]: Som jeg sa i mitt svar, har vi hatt kontakt med BP i dette spesielle tilfellet, og departementet understreker i de møtene vi har med oljeselskapene, hvilke ønsker både Regjeringen og Stortinget, ikke minst, har i forhold til dette. Jeg har lyst til å føye til at vi har hatt møte med TBL der også representanter fra fagforeningen var til stede, og også møte med BP i dette konkrete tilfellet, hvor det har blitt understreket at både Regjeringen og Stortinget er opptatt av at oljeselskapene benytter nettopp prosjektstrategier som bygger på kontraktsstrategier som ikke er en ulempe for norsk industri, jf. den innstillingen som det også ble vist til her, hvor det legges vekt på at norsk industri ikke må diskrimineres gjennom de kontraktsstrategiene som velges.

Jeg føler vel også sterkt behov for å understreke at det ble det også gjort oppmerksom på i forbindelse med både KON-KRAFT- og NORSOK-prosessen, som ledet til at disse EPC-kontraktene har vært dominerende i de siste ti årene.

Rolf Terje Klungland (A) [12:08:55]: Jeg vil takke for svaret og si jeg er glad for at statsråden har en offensiv holdning i forhold til dette. Petroleumsloven er jo nokså klar: «Petroleumsreservene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode.» Slik jeg oppfatter det, er dette et område som statsråden vil passe på, og som hun vil arbeide videre med.

Statsråd Thorhild Widvey [12:09:23]: Vi prøver så godt vi kan å påpeke de enorme erfaringene, den kompetansen og den konkurransedyktighet som leverandørindustrien i Norge faktisk har. Vi ser det ukentlig at norsk leverandørindustri vinner kontrakter både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi skal også være klar over at mange av de utenlandske selskapene som har vært veldig aktive på norsk sokkel, drar med seg norsk leverandørindustri når de konkurrerer internasjonalt. Så det som er det viktigste, og som vi må fokusere på, er at norsk leverandørindustri får så gode rammebetingelser at de er i stand til å konkurrere, og at de er konkurransedyktige både hjemme og ute. Det er først da de har anledning til å kunne vinne viktige kontrakter.