Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2006 kl. 10

Dato: 01.02.2006

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 17

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Trond Helleland til samferdselsministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren på vegne av samferdselsministeren.

Trond Helleland (H) [13:00:18]: Jeg ønsker å stille følgende spørsmål:

«Vil statsråden, i lys av den positive innstillingen fra flere flyselskaper, nå sørge for å få etablert en nettside med kanselleringstall?»

Statsråd Odd Eriksen [13:00:41]: Slik jeg forstår spørsmålet fra representanten Helleland, er målsettingen med å etablere en nettside med antall kanselleringer at passasjerene skal kunne ta vare på sine egne interesser på en bedre måte enn tilfellet er i dag.

Selv er jeg usikker på om statistikk over kanselleringer er et egnet redskap til å sikre passasjerene gode tjenester. Skal statistikken ha noen verdi, bør den vise hvor ofte en flyging blir kansellert av årsaker som flyselskapet selv har kontroll over, og derfor kan gjøre noe med. Ligger årsaken i værforhold, i forhold hos lufttrafikktjenesten, eller i mangel på plass i luftrommet eller på flyplassene i utlandet er det ingen grunn til å framstille dette som en svakhet ved måten det aktuelle flyselskapet driver virksomheten sin på. Og selv om en kansellering faktisk skyldes forhold som flyselskapet har kontroll over, har vi ikke alltid noen garanti for at den årsaken selskapet selv melder fra om, er den virkelige årsaken.

Jeg mener at det er bedre å styrke håndhevelsen av passasjerrettighetene. Jeg vil derfor oppfordre alle passasjerer som blir utsatt for kansellering, om å klage til Reklamasjonsnemnda for rutefly eller til Luftfartstilsynet dersom de ikke får den erstatningen de har krav på ved kansellering. Skal flyselskapet slippe å betale erstatning, må nemlig flyselskapet vise klagenemnda at kanselleringen skyldes «ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet». Dette kravet betyr samtidig at selskaper som beviser at de har gjort det som ble krevd, ikke kan kritiseres for å ha villedet passasjerene til å kjøpe en billett som de ellers ikke ville ha kjøpt.

Jeg vil om kort tid sende ut et forslag som vil styrke klageordningen ytterligere ved å legge grunnlaget for en ny og allmenn klageordning.

Trond Helleland (H) [13:02:58]: Jeg takker for svaret. Det er for så vidt greit at det er næringsministeren som besvarer dette når samferdselsministeren ikke er til stede, for vi har jo de siste par månedene sett at det har vært en turbulent situasjon i luftfarten, først med Avinor, med mange uforklarlige sykdomstilfeller, og så smittet epidemien over til SAS-pilotene. Men samtidig har vi sett at det har vært fokusert på at SAS bl.a. hadde svært mange kanselleringer på en bestemt rute, mellom Oslo og Bergen. Jeg tror det vil være nødvendig og nyttig for passasjerene, men også i forhold til media, å kunne ha tilgjengelig informasjon. Så er ministeren inne på at det er ikke alltid sikkert at det vil være de reelle årsakene som vil bli lagt ut. Det vil jo da pressen og andre kunne gå etter i sømmene, og jeg ser ikke noe problem med det om det skulle være en slik side som lå ute. Er det legale eller juridiske grunner til at statsråden ikke ønsker en slik side?

Statsråd Odd Eriksen [13:04:01]: Jeg har ikke noe imot at flyselskapene selv tar initiativ til å lage gode nettsider om kanselleringer. Jeg er veldig klar over at de kanselleringene som har skjedd, og den uforutsigbarheten som har vært i den senere tid når det gjelder lufttrafikken, har mange uheldige sider. Det har særlig uheldige sider knyttet til næringslivet og kostnader for næringslivet. Det viktige er likevel at passasjerene får styrket sine rettigheter koblet opp til den type nettsider, dvs. at forbrukere/passasjerer kommer bedre ut av det som er knyttet til kanselleringer, enn tilfellet er i dag. Dette vil igjen gi flyselskapene motiv til å droppe kanselleringer som gjøres av økonomiske hensyn, fordi det er en regning som skal betales i etterkant. Men jeg tar med meg de synspunktene som representanten Helleland her viser til, og vil følge det opp overfor samferdselsministeren.

Trond Helleland (H) [13:05:04]: Jeg er positiv til de tiltakene som varsles for å styrke passasjerrettighetene, naturligvis. Det er hele hensikten med spørsmålet også, å gi passasjerene enda bedre informasjon og bedre rettigheter. Dette er bare en flik – vi har fremmet et Dokument nr. 8-forslag som går nettopp på dette. Statsråden sier at han er positiv hvis flyselskapene gjør dette selv, og både SAS og Norwegian har sagt at de godt kunne tenke seg en nettside som offentliggjorde disse kanselleringstallene og årsaken til dem osv. Kunne det være en idé at statsråden brakte med seg disse ideene til den andre statsråden, som så brakte dem videre til Avinor? For Avinor har jo allerede i dag en side som opplyser om ruteavganger, forsinkelser osv., og da kunne det vel være en enkel sak å henge på kanselleringene også?

Statsråd Odd Eriksen [13:05:54]: Jeg skal forsikre representanten Helleland om at alle de synspunktene som her er kommet til uttrykk, skal bli brakt videre til samferdselsministeren, og alle gode ideer og råd for å bedre situasjonen vil bli tatt imot og behandlet deretter.