Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2006 kl. 10

Dato: 24.05.2006

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 5

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Torbjørn Hansen til nærings- og handelsministeren, vil bli tatt opp av representanten Børge Brende.

Børge Brende (H) [11:52:00]: Spørsmålet går til nærings- og handelsministeren:

«Næringsministeren har lovt en mer aktiv næringspolitikk ved vanskelige omstillinger i norsk industri. Bjølvefossen i Hardanger står overfor mulig nedleggelse og tap av over 100 arbeidsplasser.

Hvilke initiativ vil statsråden ta overfor bedriften, og når har statsråden lagt opp til å besøke Ålvik og Bjølvefossen for å sette seg nærmere inn i problemstillingene og redegjøre for Regjeringens planer?»

Statsråd Odd Eriksen [11:52:48]: Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk med utgangspunkt i Soria Moria-erklæringen. Dette er vi allerede godt i gang med.

En stabil kronekurs er viktig for den eksportrettede industrien, men styrkingen av kronekursen som vi har vært vitne til den siste tiden, innebærer utfordringer for denne delen av næringslivet. Derfor er det viktig at Regjeringen fortsatt bidrar til lave renter og stabil kronekurs gjennom en forsvarlig budsjettpolitikk.

Den kraftintensive industriens kontrakter på myndighetsbestemte vilkår løper i hovedsak ut i perioden fram til 2011. De siste årene har markedsprisen på kraft i Norge vært på et høyere nivå enn tidligere, men likevel lavere enn på kontinentet. Dette er en utfordring for den kraftintensive industrien som konkurrerer i et globalt marked.

I Soria Moria-erklæringen er det slått fast at Regjeringen vil møte kraftutfordringen. Dette arbeidet er vi i full gang med. Olje- og energidepartementet leder en interdepartemental arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å finne ordninger for denne industrien, innenfor rammen av EØS-avtalen.

Dette er et omfattende arbeid hvor bl.a. utviklingen i EU må følges nøye. Derfor er det nødvendig å bruke noe tid på dette arbeidet. Det er ikke mulig i dag å utstede garantier for når eventuelle ordninger vil falle på plass. Jeg håper imidlertid det skal la seg gjøre å komme fram til en god løsning innen utgangen av dette året.

Jeg er kjent med at virksomheten ved Elkem Bjølvefossen er under vurdering, og at styret i løpet av sommeren eller tidlig på høsten 2006 skal treffe en beslutning som kan få betydelige bemanningsmessige konsekvenser. Pr. i dag er denne beslutningen ikke tatt. Jeg vil selvsagt følge den videre utviklingen ved Bjølvefossen i Ålvik nøye.

Jeg vil understreke at Regjeringen jobber målrettet og systematisk både for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser for den kraftintensive industrien i framtiden og med å øke den innenlandske produksjonen av kraft. Derfor er det min oppfordring til Elkem Bjølvefossen at de nå avventer eventuelle beslutninger om bemanningsreduksjoner til vi har fått de nødvendige avklaringer i arbeidet med de framtidige rammebetingelsene for den kraftintensive industrien.

For øvrig kan jeg også opplyse at statssekretær Anita Utseth i Olje- og energidepartementet skal besøke Ålvik mandag neste uke for å sette seg nærmere inn i utfordringene ved Elkem Bjølvefossen.

Børge Brende (H) [11:55:42]: Først må jeg si at jeg tror det er mange ved Bjølvefossen som vil bli meget skuffet hvis svaret til næringsministeren oppfattes slik at han ikke vil komme dit og sette seg nærmere inn i dette. Så jeg vil gjerne at næringsministeren bekrefter at han vil dra til dette lokalsamfunnet for å diskutere det som er i verktøykisten til statsråden. Hvis det er slik at statsråden ikke har mer verktøy å stille opp med, tror jeg mange vil merke seg det. Da forstår jeg godt at han, da han var på besøk i Telemark forrige dagen, var uvillig til å la seg avbilde foran en verktøykasse.

Vi ser at ting ikke har gått i riktig retning. Kronekursen er på vei opp. Statsråden er bekymret. Hva vil Regjeringen gjøre for å få ned kronekursen? Vi ser også at strømprisen nå er mye høyere enn tidligere. Den har steget kraftig det siste halvåret. Hva vil statsråden gjøre med dette?

Det er så langt ingen konkrete svar. Og det å lage et industrikraftregime, som man i valgkampen sa skulle være meget lett, tar nå så mye tid at mange arbeidsplasser går tapt.

Statsråd Odd Eriksen [11:56:48]: La meg først si at vi nettopp har lagt bak oss fire år med en Høyre-dominert regjering. Dette var en periode preget av stillstand og øredøvende passivitet i arbeidet med å sikre den kraftintensive industrien konkurransedyktige vilkår. Tidligere olje- og energiminister Thorhild Widvey, representanten Brendes partifelle, satte en stopper for arbeidet med å etablere et nytt industrikraftregime. Denne unnlatelsessynden er en viktig del av grunnlaget for usikkerheten som bl.a. de ansatte ved Elkem Bjølvefossen nå opplever.

I spørretimen er det representantene som stiller spørsmål til Regjeringen, men det er fristende å stille representanten Brende spørsmål om hvorvidt han var fornøyd med innsatsen hans egen regjering gjorde i perioden. Det er jo det som på mange måter har dannet grunnlag for usikkerheten vi har i dag, når det gjelder både pris på kraft og tilgang på kraft.

Børge Brende (H) [11:57:54]: Med all respekt forstår jeg godt at næringsminister Odd Eriksen har behov for å stille spørsmål til opposisjonen, med så manglende svar som han selv har til opposisjonen. Jeg besvarer gjerne spørsmålet som statsråd Eriksen stilte til meg, forutsatt at statsråden da også besvarer de spørsmålene jeg som representant stiller.

Ja, jeg var fornøyd med innsatsen som regjeringen jeg satt i, gjorde overfor næringslivet. Vi har aldri sett så mange nye bedrifter bli etablert i løpet av ett år. Vi så også at industriproduksjonen tok seg opp.

Men så til spørsmålene: Vil næringsministeren, når de virkelig ønsker det i Bjølvefossen, dra og besøke dem for å sette seg ned og diskutere fremtiden for 100 arbeidsplasser? Jeg ønsker at næringsministeren besvarer dette, og at han drar dit i løpet av kort tid. Når kommer industrikraftregimet på plass? Det ble altså i valgkampen sagt var den letteste sak, men nå virker det som om det er meget, meget komplisert – noe vi også advarte mot. Som sagt håper jeg at statsråden besvarer disse to spørsmålene og ikke bare stiller spørsmål til opposisjonen.

Statsråd Odd Eriksen [11:59:01]: Det er faktisk sånn at den forrige regjeringen ikke advarte mot arbeidet med industrikraftregimet. De la bort arbeidet med industrikraftregimet. Vi har tatt tak i arbeidet med industrikraftregimet. Vi jobber systematisk for å få dette på plass innenfor rammen av EØS-avtalen. Samtidig jobber vi nå aktivt for å legge til rette for økt kraftproduksjon i landet, som også er avgjørende viktig for at vi skal opprettholde produksjonen innenfor den kraftintensive industrien.

I den tid jeg har vært næringsminister, har jeg besøkt en rekke lokalsamfunn med et utsatt næringsliv. Jeg nevner Meråker som ett eksempel, som jeg raskt besøkte, men som den tidligere næringsministeren ikke så seg tid til å besøke til tross for gjentatte invitasjoner.

Dersom jeg får en invitasjon fra Bjølvefossen, vil jeg selvsagt besøke Bjølvefossen innenfor den tidsrammen jeg har. Men jeg gjentar at førstkommende mandag vil statssekretæren i Olje- og energidepartementet besøke nettopp Bjølvefossen.

Presidenten: Vi går da til spørsmål 15.