Stortinget - Møte onsdag den 14. mai 2014 kl. 10

Dato: 14.05.2014

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 11

Fra representanten Liv Signe Navarsete til forsvarsministeren:

«Ifylgje § 25 i Grunnlova må ein ha godkjenning frå Stortinget for bruk av norske militære styrkar utanfor Noreg sine grenser, og styrkane «må ikkje overlatast i framande makters teneste».

Korleis kan Noreg ut frå dette delta med inntil 70 personell i Nordic Battle Group, med Sverige som leiarnasjon, og korleis vil regjeringa sikre at Stortinget står reelt fritt til å ta stilling til kor vidt norske styrkar skal delta i ein konkret EU-operasjon?»

Presidenten: Disse spørsmålene er utsatt til neste spørretime, da statsråden er bortreist.